De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) is een onafhankelijke professionele vereniging die de kwaliteit bevordert ten aanzien van het voorkomen, signaleren en behandelen van de gevolgen van psychotrauma. Het doel is de geestelijke gezondheid na trauma te bevorderen en de nadelige gevolgen voor de maatschappij te beperken.

Dit doet de NtVP door:

 • Het bundelen en verspreiden van wetenschappelijke kennis en best-practice over preventie, ontstaan, diagnostiek en behandeling van psychotrauma.
 • Het bevorderen en bewaken van kwaliteit en expertise van hulpverleners door accreditatie van training en opleiding en certificering van individuele hulpverleners.
 • Het bieden van een multidisciplinair netwerk met psychotrauma expertise, waarin kennis wordt gedeeld en leden discussie voeren ter bevordering van hun professionele ontwikkeling.
 • Het behartigen van de maatschappelijke belangen op het gebied van psychotrauma.
 • Een directe samenwerking met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging ESTSS.

De NtVP is in mei 2006 opgericht. De leden zijn professionals en degenen die zich binnen professionele organisaties met psychotrauma bezighouden in Nederland en België.

Download de statuten hier.

Wil je uitblinken in kennis en kunde over psychotrauma? Word lid!

Voordelen van het NtVP lidmaatschap

 • Gratis deelname aan lezingen en webinars
 • Voorrang en korting op het NtVP jaarcongres
 • Netwerk van professionals, mogelijkheid tot samenwerken in een van de Special Interest Groepen (SIG’s) of zelf een SIG initiëren
 • Korting op het kwartaalblad Impact (€17,50 i.p.v. €27,50), het tijdschrift over gevolgen van schokkende gebeurtenissen met daarin een speciaal NtVP katern
 • Na het doorlopen van het curriculum tot Psychotraumatherapeut NtVP kunt u zich hiervoor laten certificeren en registreren
 • Automatisch lidmaatschap van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
 • Hoge korting op het ESTSS congres
 • Hoge korting voor auteurs op publicatie in open-acces online tijdschrift European Journal of Psychotraumatology

Kosten van het NtVP lidmaatschap

 • Regulier lidmaatschap € 81,50 per jaar. Speciale tarieven gelden voor leden in opleiding tot een eerste BIG-registratie (€ 43,50), promovendi (€ 43,50), studenten (€ 21,50) en gepensioneerden (€ 21,50).
 • Registerkosten voor gecertificeerde psychotraumatherapeuten € 50,- per jaar
 • Optioneel: jaarabonnement op de Impact € 17,50 per jaar.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is ieder jaar verschuldigd per 1 januari. De contributies zijn jaarbedragen. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar op voorstel van het bestuur vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Indien u in de loop van het jaar lid wordt van de NtVP dan betaalt u een aangepaste contributie (25% korting per kwartaal).
Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door vóór 1 december van het  jaar voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar een email te sturen naar het secretariaat (info@ntvp.nl).

Databescherming

De NtVP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, daarom willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij dit proces waarborgen. In de Privacy Policy van de NtVP kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Bestuur NtVP

 • dr. Joanne Mouthaan

  Joanne Mouthaan is universitair docent aan de Universiteit Leiden waarin zij bachelor en master studenten begeleidt. Daarnaast onderzoekt zij de brede effecten van trauma in klinische en subklinische populaties. Psychotrauma en e-health zijn haar voornaamste interessegebieden. Als onderzoeker heeft zij zich verdiept in de voorspellers, vroege ontwikkeling en preventie van PTSS en andere posttrauma-psychopathologie, vroege risicoscreening en andere (vroege) interventies. Aandachtsgebied binnen de NtVP: voorzitter, in- en externe betrekkingen, Impact Magazine.

 • dr. Joris Haagen

  Joris Haagen is psycholoog, senior onderzoeker en beleidsadviseur bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Hij is als onderzoeksfunctionaris actief voor het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Verder doet Joris onderzoek naar de gezondheid van humanitaire noodhulpverleners bij Artsen zonder Grenzen. Ook doet hij onderzoek naar de leefwereld, gezondheid, het zorggebruik en de zorgbehoeften van veteranen met uitzendgerelateerde klachten. Binnen het NtVP-bestuur vervult hij de functie van penningmeester.

 • dr. Simon Groen

  Simon Groen werkt als antropoloog en senior onderzoeker bij De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie van GGZ Drenthe. De Evenaar biedt cultuursensitieve behandeling aan vluchtelingen, asielzoekers en migranten met psychische problemen. Zijn promotieonderzoek ging over culturele identiteit en trauma bij vluchtelingen. Hij is lid van de Commissie Onderzoek en Zorgevaluatie van GGZ Drenthe, medeprogrammaleider van de zorglijn Common Mental Disorders, lid van de World Association for Cultural Psychiatry, van het Noord-Nederlands Netwerk Stemming en Angst van het Rob Giel Onderzoekscentrum en van het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie. Hij is reviewer van een aantal wetenschappelijke tijdschriften zoals Transcultural Psychiatry; Culture, Medicine, and Psychiatry; European Journal for Psychotraumatology. Aandachtsgebied binnen de NtVP: transculturele zaken, noorden van Nederland. Aandachtsgebied binnen de NtVP: diversiteit.

 • drs. Rianneke van der Gaag

  Rianneke van der Gaag is werkzaam als Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut Geestelijke Gezondheidszorg. Tevens is ze hoofd van het regiocentrum Zuid. Ze is als militair psycholoog ingezet in Afghanistan en is verantwoordelijk psycholoog in Nederland voor verschillende missies over de wereld (geweest). Rianneke is geregistreerd cognief gedragstherapeut (VGCT), EMDR practitioner en junior schematherapeut. Aandachtsgebied binnen de NtVP: Certificering nuldelijnsondersteuner.

 • dr. Samrad Ghane

  Samrad Ghane is Gz-psycholoog (PhD), medisch antropoloog (MSc), en senior onderzoeker, met een brede interesse in culturele psychiatrie en “critical global mental health”. Als clinicus was hij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van cultuursensitieve GGz-programma’s voor vluchtelingen en migranten in Nederland. Hij heeft bijgedragen aan de interculturele behandelrichtlijnen voor depressie en psychose, evenals aan de Generieke Module Diversiteit, onderdeel van de GGz Kwaliteitsstandaarden. Hij is als specialismeleider culturele psychiatrie verbonden aan Parnassia Groep. Bij de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma is hij voorzitter van de SIG trauma en culturele diversiteit. Aandachtsgebied binnen het NtVP bestuur: Special Interest Groups.

 • dr. Chris Hoeboer

  Chris Hoeboer is onderzoeker bij de Universiteit van Leiden, PsyQ en AmsterdamUMC, waar hij onderzoek doet naar PTSS ten gevolge van kindermishandeling. Zijn doel is om als onderzoeker echt iets bij te dragen aan de klinische praktijk. Binnen de NtVP is hij lid van de communicatiecommissie en voorzitter van de SIG Young Minds. Aandachtspunt binnen het NtVP bestuur: wetenschappelijk onderzoek.

 • drs. Janne Punski-Hoogervorst

  Janne Punski-Hoogervorst is basisarts met ervaring in de acute psychiatrie en verslavingsgeneeskunde. Zij is momenteel als arts-onderzoeker en promovenda verbonden aan de Universiteit Haifa, Israël, waar zij onderzoek doet naar aandachtsstoornissen bij zorgvragers met PTSS en psychologische weerbaarheid bij militairen. Daarnaast is zij covoorzitter van de militaire SIG van de ISTSS en editor van de ‘Biological Perspectives’-sectie van de ISTSS Stresspoints’ nieuwsbrief. Aandachtsgebied bij de NtVP: portefeuillehouder communicatie.

 • dr. Anne Bakker

  Anne is werkzaam als coördinator Traumaopvang voor medewerkers in OLVG en als gastonderzoeker verbonden aan AmsterdamUMC (Psychotrauma onderzoeksgroep). Met een combinatie van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en advies zet Anne zich in om medewerkers in hoog-risico beroepen goed op te vangen en te ondersteunen na werk-gerelateerd trauma om zo negatieve gevolgen te voorkomen. Binnen de NtVP is Anne voorzitter van de SIG Opvang & Vroege Interventies. Aandachtspunt binnen het NtVP bestuur: kennisevenementen.

 • dr. Anke Witteveen

  Anke Witteveen is GZ-psycholoog (niet praktiserend) en epidemioloog en is werkzaam als universitair docent bij de sectie Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast het managen en verzorgen van het universitaire onderwijs, doet zij onderzoek naar kwetsbare populaties met een verhoogd risico op traumatische- en ingrijpende levensgebeurtenissen. Daarbij bestudeert zij de voorspellers, prevalentie en neurobiologische correlaten van PTSS- en andere veelvoorkomende psychopathologie door middel van cohortonderzoeken en de effectiviteit van schaalbare interventies aan de hand van klinische trials. Aandachtsgebied binnen de NtVP: wetenschappelijk onderzoek en kennisevenementen.

 • drs. Jorin van der Jagt-Blokland

  Jorin van der Jagt-Blokland is als GZ-psycholoog werkzaam bij Psychotraumacentrum Zuid-Nederland en als klinisch docent bij Universiteit Utrecht. Ze heeft zowel nationaal als internationaal ervaring in de behandeling van complex trauma. Zo heeft Jorin in diverse landen in het Midden Oosten gewerkt in de behandeling van vluchtelingen en is ze betrokken bij nationale en internationale projecten en trainingen op het gebied van psychotrauma. Binnen de NtVP vervult Jorin de functie secretaris.

 • drs. Indira Pliska

  Indira Pliska is werkzaam als GZ-psycholoog bij Abate, expertisecentrum angst en trauma. Ze is gecertificeerd als Psychotraumatherapeut NtVP en EMDR Practitioner en momenteel in opleiding tot senior schematherapeut. Binnen de NtVP is ze lid van de communicatiecommissie, de websitecommissie en de SIG ‘Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen’. Aandachtspunt binnen het NtVP bestuur: Certificering.

 • drs. Eva Bloemers

  Eva Bloemers is klinisch psycholoog/ psychotherapeut en praktijkopleider bij het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC). Zij combineert patiëntenzorg met het opleiden van GZ- psychologen en Klinisch Psychologen binnen LUBEC. Eva is gespecialiseerd in behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en (intensieve) behandeling van PTSS. Buiten LUBEC is ze actief op het gebied van onderwijs. Zij verzorgt lessen voor de GZ-opleiding op het gebied van psychose en persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast heeft ze een kleine eigen praktijk waar vanuit zij cliënten behandelt met PTSS en persoonlijkheidsproblematiek en supervisie geeft. Aandachtspunt binnen het NtVP bestuur: Certificering.

Het schema van aan- en aftreden van het huidige bestuur kunt u hier inzien (Rooster van aftreden bestuur NtVP).

Het overzicht van bestuursleden sinds de oprichting van de NtVP in 2006 kunt u hier inzien (Overzicht bestuursleden NtVP).

Gelijkheidsverklaring

De NtVP erkent dat racisme en discriminatie in de samenleving het psychische welzijn beïnvloeden en wijst alle vormen van racisme en discriminatie af. De NtVP staat ervoor dat ieder individu goede zorg op maat behoeft in het voorkomen, signaleren en behandelen van psychotraumaklachten ongeacht afkomst, sekse, etniciteit, geloof, seksuele oriëntatie. Om zorg op maat te kunnen leveren is het van belang dat zorgverleners zich bewust zijn van de gevolgen van alle vormen van discriminatie op het individu. De NtVP ziet het daarom als een voorwaarde voor goede zorg dat zorgverleners zich bewust zijn van eigen onbewuste (voor)oordelen, gedachtenpatronen, gedragingen en overdrachtsfenomenen met betrekking tot diversiteit. De NtVP streeft diversiteit en inclusie in al haar geledingen na. In het bestuur is een portefeuille Diversiteit gereserveerd. Er is een Special Interest Group voor Culturele Diversiteit.

De NtVP onderschrijft dat:

 • Behandelaren zich bewust zijn van de invloed van racisme en discriminatie op de gevolgen van psychotrauma.
 • Onderzoekers zich bewust zijn van de diversiteit van de onderzoekspopulatie.
 • Opleiders zich bewust zijn van kwalijke gevolgen van racisme en discriminatie en aan deze gevolgen aandacht besteden in de opleidingen.

logo-estss

De ESTSS (European Society for Traumatic Stress Studies) is de Europese organisatie op het gebied van posttraumatische stress. Het belangrijkste doel van de ESTSS is om in Europa het netwerk van trauma-deskundigen zo goed mogelijk op te bouwen en te onderhouden, en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van hulp aan trauma slachtoffers te verbeteren en meer evidence-based te gaan werken. De ESTSS is een parapluorganisatie die bestaat nu uit individuele leden, leden via geaffilieerde verenigingen en leden vanuit Europese ‘verenigingen die lid zijn (member societies), zoals de NtVP dat voor Nederland en België is. Andere landen waar member societies bestaan zijn het Verenigd Koninkrijk (UKPTS), Polen (PTBST), Georgië (GSP), Duitstalige gebied van Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland (DeGPT;), Zwitserland (SSPT), Portugal (Centro de Trauma), Kroatië (CSTS), Litouwen (LSTSS) en Oekraïne (USOCTE), Zweden (SPTF), België (BIP) en Italië (SISST). Noorwegen (NKVTS) heeft een geaffilieerd lidmaatschap met de ESTSS. De ESTSS is ook geaffilieerd met de internationale organisatie (ISTSS). De European Journal of Psychotraumatology is het officiële tijdschrift van de ESTSS. Dit wetenschappelijke tijdschrift is vrij toegankelijk leesbaar voor een ieder via internet (link). De ESTSS organiseert om het jaar een congres dat door professionals van alle continenten goed wordt bezocht.

Meer informatie over de ESTSS vindt u op: http://www.estss.org

Algemene Leden Vergadering

Onderstaand vind u alle bijbehorende documenten van de algemene ledenvergaderingen in 2018 en 2019. Documenten van eerdere algemene ledenvergaderingen kunt u opvragen bij het secretariaat info@ntvp.nl

NtVP Nieuwsbrief

NtVP geeft periodiek een nieuwsbrief uit om onze leden te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma, de belangrijkste komende events, nieuws over certificering, de nieuwste interessante artikelen, komende promoties en lopend wetenschappelijk onderzoek.

Wilt u voortaan ook onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan in via onderstaand formulier.

Nieuwsbrief  De NtVP werkt samen met de volgende partijen: