Symposium Traumatische Rouw

Op vrijdag 26 oktober 2018 verschijnt het Handboek Traumatische Rouw. Ter ere van deze lancering vindt er op die dag een symposium plaats over dit onderwerp bij Arq Psychotrauma Expert Groep.

De dood van een dierbare kan leiden tot een rouwstoornis. Soms vinden overlijdens plaats door traumatiserende omstandigheden, zoals een moord, ongeval, of bij oorlogsgeweld. Dergelijke verliezen kunnen leiden tot “traumatische rouw”; een combinatie van PCRS (aanhoudende rouw) en verschijnselen van posttraumatische stress (angst, nachtmerries) en/of depressie.

Het Handboek Traumatische Rouw is samengesteld door Paul Boelen (Arq en UU), Geert Smit (Arq en Centrum’ 45) en Jos de Keijzer (RUG). Tijdens dit symposium komen de kenmerken, behandelingen en laatste ontwikkelingen op het gebied van traumatische rouw aan bod en zijn er workshops onder leiding van de samenstellers van het boek. Aan het einde volgt de uitreiking van het eerste exemplaar van het handboek.

Middagsymposium Traumatische Rouw, Vrijdag 26 oktober 2018, locatie; Arq Psychotrauma Expert Groep, Nienoord 5 in Diemen. Voor meer informatie en/of inschrijvingen https://traumatischerouw.zzcon.org/

Programma 26 oktober 2018

Vanaf 13.00 uur inloop met koffie

13.30 uur Opening door Paul Boelen:  Wat is traumatische rouw?

Sinds het midden van de jaren 1990, is veel onderzoek gedaan naar kenmerken van verstoorde, gecompliceerde, niet-normale rouw. Dit heeft geleid tot een recente opname van Persisterende Complexe Rouw Stoornis (PCRS) in de DSM-5 en van het concept “Prolonged Grief Disorder” (PGD)—waarvoor nog geen officiële Nederlandse term bedacht is—in de recent verschenen ICD-11. PCRS kan officieel geclassificeerd worden als een van de “andere gespecificeerde trauma- en stressorgerelateerde stoornissen”. Daardoor komt de hulp voor PCRS nu in aanmerking voor vergoeding door verzekeringen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de ontwikkeling van het concept PCRS/PGD in de laatste decennia. Daarnaast wordt besproken hoeverre wetenschappelijk onderzoek ondersteuning biedt voor het bestaan van PCRS/PGD als aparte psychologische aandoening, wordt aandacht besteed aan prevalentie en risicofactoren voor PCRS/PGD en gaan we in op enkele misvattingen die over PCRS/PGD bestaan. Ten slotte wordt een “stepped care model” geïntroduceerd; dit model illustreert hoe rouw zich soms ontwikkelt van normaal naar ernstig verstoord, welke factoren samenhangen met een verstoorde ontwikkeling van rouw, en welk type interventies in verschillende momenten in die ontwikkelingen kunnen worden aangeboden.

14.00 uur Diagnostische ontwikkelingen op het gebied van traumatische rouw – Geert Smid

Wat is normale rouw? Wanneer wordt rouw een stoornis? Waarom kan het belangrijk zijn om de diagnose rouwstoornis te stellen? Hoe ga je als hulpverlener om met culturele verschillen op het gebied van verlies en rouw? De invoering van de DSM-5 en de ICD-11 heeft belangrijke consequenties voor de diagnostiek van trauma- en stressor gerelateerde stoornissen en stemmingsstoornissen na verlies van dierbaren. De PCRS dient te worden overwogen naast posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie. Van traumatisch verlies kan worden gesproken bij het verlies van een (of meerdere) naaste(n) in de context van een traumatische gebeurtenis, d.w.z. moord, suïcide, oorlog, terreur, ramp, ongeval of misdrijf. De term “traumatische rouw” wordt gebruikt om psychische klachten na traumatisch verlies aan te duiden, in het bijzonder klachten passend bij PCRS, PTSS en/of depressie. Deze diagnoses worden gepresenteerd met implicaties voor indicatiestelling en behandeling.

14.30 uur Behandeling van traumatische rouw – Jos de Keijser

Van de naar schatting 135.000 Nederlanders en Belgen die aan de criteria van PCRS voldoen, krijgt lang niet iedereen goede psychotherapeutische zorg: naar schatting minder dan 30%. Wat kunnen we doen om deze behandelkloof te verminderen en wat kunnen we doen om de effecten van rouwtherapie te verhogen?

In deze bijdrage worden de behandelmodellen besproken die gebruikt worden bij de behandeling van nabestaanden na verschillende traumatische doodsoorzaken. Dit zijn het cognitief-gedragsmatige, het cognitieve stress en het cognitieve hechtingsmodel. Deze modellen kunnen helpen bij het op maat maken van een rouwbehandeling. Behandeling van nabestaanden van een moord vraagt – op basis van het cognitieve stress model – een andere aanpak dan bijvoorbeeld rouw na suïcide. Effect van rouwtherapie wordt besproken. Er is een tendens zichtbaar dat op doodsoorzaak of doelgroep (zoals geüniformeerden of vluchtelingen) gerichte behandelingen beter zijn.

15.00 uur Pauze

Workshoprondes

De deelnemers kunnen in elke ronde kiezen uit één van de drie workshops waar op basis van de inleidingen voor de pauze ingegaan wordt op een in het handboek beschreven doelgroep.

In de workshop wordt het onderwerp eerst inhoudelijk toegelicht, daarna wordt de behandeling gedemonstreerd met een casus. Tot slot worden de deelnemers gevraagd eigen casuïstiek of vragen in te brengen.

15.15 Workshopronde 1: Suïcide (J. de Keijser), Vluchtelingen (G. Smid), Jongeren (P. Boelen)

16.00 Workshopronde 2: Moord/MH17 (J. de Keijser), Ouderen en het vrijwillig levenseinde (G. Smid), Verkeersdoden (P. Boelen)

16.45 Uitreiking eerst exemplaar Handboek traumatische rouw

17.00 uur Einde

Category
© 2018 NTVP - All Rights Reserved