Lezing 14 september 2022 ‘Diversiteit en PTSS: de toepassing en therapeutische waarde van culturele formulering’

Op 14 september 2022 zal er online een lezing worden aangeboden over de achtergrond en toepassing van het Cultural Formulation Interview bij PTSS. Professor Dr. Roberto Lewis-Fernández en Dr. Mattias Strand zullen ingaan op de achtergrond en de klinische toepassing van het Cultural Formulation Interview. Beide sprekers zijn in Nederland vanwege het congres van de World Association of Cultural Psychiatry, 15-17 September in Rotterdam, zie www.wacp2022.org

Programma lezing 14 September 2022 ‘Diversiteit en PTSS: de toepassing en therapeutische waarde van culturele formulering’

19.30 – 20.15 uur: lezing 1 – Prof. Dr. Roberto Lewis-Fernández ‘Assessment of Individuals Affected by Psychological Trauma: Development and Use of the Cultural Formulation Interview’

20.15 – 21.00 uur:  lezing 2 – Dr. Mattias Strand ‘Could the Cultural Formulation Interview Hold Therapeutic Potential? Integrating a Therapeutic Assessment Perspective’

Accreditatie
Voor de lezing zal accreditatie worden aangevraagd bij de NVvP, FGzPT en de NtVP.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden voor leden van de NtVP.
Niet leden zijn ook welkom en betalen €10,00.

Aanmelden

Om u aan te melden voor de lezing, kunt u een mailtje sturen naar events@ntvp.nl

 Circa 3 keer per jaar organiseert de NtVP een lezing die voor leden gratis toegankelijk is. Tijdens iedere lezing zullen 2 sprekers worden uitgenodigd om de ontwikkelingen in hun vakgebied te presenteren.

 

Lezing 1: Assessment of Individuals Affected by Psychological Trauma: Development and Use of the Cultural Formulation Interview

Roberto Lewis-Fernández is MD en hoogleraar klinische psychiatrie aan de Columbia University. Bij het New York State Psychiatric Institute is hij directeur van het NYS Centre of Excellence for Cultural Competence and the Hispanic Treatment Program, Research Area Leader for Angst, Stemming, Eetstoornissen en gerelateerde stoornissen, en hij is mede directeur van de Anxiety Disorder Clinic. Zijn onderzoek richt zich op cultureel congruente interventies en instrumenten om de betrokkenheid van patiënten te vergroten, verkeerde diagnoses te verminderen en ongelijkheden in de zorg voor achtergestelde culturele groepen te helpen overwinnen. Hij leidde de ontwikkeling van het DSM-5 Cultural Formulation Interview, een gestandaardiseerd protocol voor culturele beoordeling, en was de hoofdonderzoeker (PI) van de internationale veldproef. Hij was voorzitter van de DSM-5-TR Culture-Related Issues Review Committee, evenals co-voorzitter van de DSM-5-TR Work Group on Ethnoracial Equity and Inclusion en de ICD-11 Working Group on Culture-Related Issues.

ENGLISH: Roberto Lewis-Fernández is MD and Professor of Clinical Psychiatry at Columbia University. At the New York State Psychiatric Institute, he is Director of the NYS Center of Excellence for Cultural Competence and the Hispanic Treatment Program, Research Area Leader for Anxiety, Mood, Eating, and Related Disorders, and Co-Director of the Anxiety Disorder Clinic. His research develops culturally congruent interventions and instruments to enhance patient engagement, reduce misdiagnosis, and help overcome disparities in the care of underserved cultural groups. He led the development of the DSM-5 Cultural Formulation Interview, a standardized cultural assessment protocol, and was the Principal Investigator (PI) of its international field trial. He was chair of the DSM-5-TR Culture-Related Issues Review Committee as well as co-chair of the DSM-5-TR Work Group on Ethno Racial Equity and Inclusion and the ICD-11 Working Group on Culture-Related Issues.

Op basis van de behoefte aan een systematische benadering van culturele beoordeling in de klinische geestelijke gezondheidszorg, inclusief de beoordeling en behandeling van psychologisch trauma, hebben de American Psychiatric Association en het National Institute of Mental Health van de Verenigde Staten de ontwikkeling van een Outline for Cultural Formulation (OCF) gesponsord in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) (Lewis-Fernández, 1996). Licht herzien in DSM-5-TR, bestaat de OCF uit vijf componenten: 1. Culturele identiteit van het individu; 2. Culturele concepten van nood; 3. Psychosociale stressoren en culturele kenmerken van kwetsbaarheid en veerkracht; 4. Culturele kenmerken van de relatie tussen het individu en de clinicus, het behandelteam en de instelling; en 5. Algehele culturele beoordeling. Een reeks casestudies op basis van de OCF werd gepubliceerd in het tijdschrift Culture, Medicine, and Psychiatry (bijv. Streit et al., 1998). Internationale evaluatie van de OCF resulteerde in de behoefte aan richtlijnen (Mezzich et al., 2009), wat leidde tot een semi-gestructureerd interviewprotocol in DSM-5: het Cultural Formulation Interview (CFI) (Lewis-Fernández et al., 2016 ). Om effectief te zijn, moest de CFI alomvattend, grondig, gestandaardiseerd, op vaardigheden gebaseerd, persoonsgericht en educatief zijn. De CFI is getest in een internationale veldproef in Canada, India, Kenia, Nederland, Peru en de Verenigde Staten. Het bleek haalbaar, acceptabel en klinisch bruikbaar te zijn door patiënten (N=318), clinici (N=75) en familieleden (N=86) in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (Hinton et al., 2015; Lewis-Fernández et al., 2017). Het DSM-5 Handbook on the CFI (Lewis-Fernández, et al., 2016) bevat video-illustraties van het gebruik ervan, en een Engelstalige online trainingsmodule is wereldwijd beschikbaar (http://nyculturalcompetence.org/cfionlinemodule/). Opgewekt door de recente wereldwijde bewustwording over structureel racisme en om inclusie en diversiteit te vergroten, is een uitbreiding van de OCF naar een sociaal-culturele formulering (SCF) voorgesteld (Weiss et al., 2021). De OCF, SCF en CFI bieden nuttige, op bewijs gebaseerde benaderingen om een ​​culturele beoordeling uit te voeren van individuen die getroffen zijn door psychologisch trauma.

ENGLISH: Based on the need for a systematic approach to cultural assessment in clinical mental health care, including the assessment and management of psychological trauma, the American Psychiatric Association and the United States National Institute of Mental Health sponsored the development of an Outline for Cultural Formulation (OCF) in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) (Lewis-Fernández, 1996). Slightly revised in DSM-5-TR, the OCF consists of five components: 1. Cultural identity of the individual; 2. Cultural concepts of distress; 3. Psychosocial stressors and cultural features of vulnerability and resilience; 4. Cultural features of the relationship between the individual and the clinician, treatment team, and institution; and 5. Overall cultural assessment. A series of case studies based on the OCF were published in the journal Culture, Medicine, and Psychiatry (e.g., Streit et al., 1998). International evaluation of the OCF resulted in the need for guidelines (Mezzich et al., 2009), which led to a semi-structured interview protocol in DSM-5: the Cultural Formulation Interview (CFI) (Lewis-Fernández et al., 2016). To be effective, the CFI had to be comprehensive, thorough, standardized, skills-based, person-centered, and educational. The CFI was tested in an international field trial in Canada, India, Kenya, the Netherlands, Peru, and the United States. It was found to be feasible, acceptable, and clinically useful by patients (N=318), clinicians (N=75), and relatives (N=86) in outpatient mental health care (Hinton et al., 2015; Lewis-Fernández et al., 2017). The DSM-5 Handbook on the CFI (Lewis-Fernández, et al., 2016) includes video illustrations of its use, and an English-language online training module is available worldwide (http://nyculturalcompetence.org/cfionlinemodule/).  Evoked by the recent global awakening about structural racism, and to enhance inclusion and diversity, an expansion of the OCF into a Socio-Cultural Formulation (SCF) have been proposed (Weiss et al., 2021). The OCF, SCF, and CFI offer useful evidence-based approaches to conduct a cultural assessment of individuals affected by psychological trauma.

Referenties

 • Hinton L., Aggarwal N.K., Josif, A.M., Weiss, M., Paralikar, V., Deshpande, S., Jadhav, S., Ndetei, D., Nicasio, A., Boiler, M., Lam, P., Avelar, Y., Lewis-Fernández, R. (2015). Perspectives of family members participating in cultural assessment of psychiatric disorders: Findings from the DSM-5 International Field Trial.  International Review of Psychiatry, 27(1):3-10.
 • Lewis-Fernández, R. (1996). Cultural formulation of psychiatric diagnosis. Culture, Medicine and Psychiatry, 20(2), 133-144.
 • Lewis-Fernández, R., Aggarwal, N.K., Lam, P.C., Galfalvy, H., Weiss, M.G., Kirmayer, L.J., Paralikar, V., Deshpande, S.N., Díaz, E., Nicasio, A.V., Boiler, M., Alarcón, R.D., Rohlof, H., Groen, S., Van Dijk, R.C.J., Jadhav, S., Sarmukaddam, S., Ndetei, D., Scalco., M.Z., Bassiri, K., Aguilar-Gaxiola, S., Ton, H., Westermeyer, J., & Vega-Dienstmeier, J.M. (2017). Feasibility, acceptability and clinical utility of the Cultural Formulation Interview: Mixed-methods results from the DSM-5 international field trial. The British Journal of Psychiatry, 210(4), 290-297.
 • Lewis-Fernández, R., Aggarwal, N.K., Hinton, L., Hinton, D., & Kirmayer, L.J. (2016). DSM-5 Handbook on the Cultural Formulation Interview. Washington, DC: American Psychiatric Association.
 • Mezzich, J.E., Caracci, G., Fabrega Jr., H., & Kirmayer, L.J. (2009). Cultural Formulation guidelines. Transcultural Psychiatry, 46(3), 383-405.
 • Streit, U., Leblanc, J., & Mekki-Berrada, A. (1998). A Moroccan woman suffering from depression: migration as an attempt to escape sorcellerie. Culture, Medicine, and Psychiatry, 22(4), 445-463.
 • Weiss, M.G., Aggarwal, N.K., Gómez-Carrillo, A., Kohrt, B., Kirmayer, L.J., Bhui, K.S., Like, R., Kopelowicz, A., Lu, F., Farías, P.J., Becker, A.E., Hinton, L., Lewis-Fernández, R. (2021). Culture and social structure in comprehensive case formulation. The Journal of Nervous and Mental Disease, 209(7), 465-466.

 

Lezing 2: Could the Cultural Formulation Interview Hold Therapeutic Potential? Integrating a Therapeutic Assessment Perspective

Mattias Strand, MD, PhD, is een postdoctoraal onderzoeker aan het Karolinska Instituut en senior psychiater aan het Transcultureel Centrum in Stockholm, Zweden. Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden zijn culturele psychiatrie, medische geesteswetenschappen, trauma en eetstoornissen.

Het Karolinska Institutet in Stockholm over Mattias Strand: https://staff.ki.se/people/mattias-strand.

ENGLISH: Mattias Strand, MD, PhD, is a post-doctoral researcher at the Karolinska Institute and senior psychiatrist at the Transcultural Centre in Stockholm, Sweden. His main research areas are cultural psychiatry, medical humanities, trauma, and eating disorders.

Therapeutic Assessment (TA) is een collaboratieve benadering van psychologisch onderzoek waarbij de beoordelingsprocedure zelf bedoeld is om therapeutische verandering teweeg te brengen. Dit wordt bereikt door expliciet aandacht te besteden aan de specifieke vragen die patiënten over zichzelf hebben met betrekking tot hun psychische problemen of psychosociaal welzijn; deze vragen mogen dan richtinggevend zijn voor het beoordelingsproces en de interpretatie van de bevindingen. De focus van deze lezing ligt op het toepassen van een TA-benadering op het Cultural Formulation Interview, d.w.z. het interview zodanig inkaderen dat het voorrang geeft aan zijn zelf transformatieve potentieel door expliciet te focussen op die kwesties die worden gezien als de meest urgent, relevant en zinvol voor de patiënt – en hoe dit mogelijk nuttig kan zijn bij het verlichten van het lijden van de patiënt.

ENGLISH: Therapeutic Assessment (TA) is a collaborative approach to psychological assessment in which the assessment procedure itself is meant to induce therapeutic change. This is achieved by explicitly focusing on the particular questions and queries that patients have about themselves with respect to their mental health problems or psychosocial well-being; these questions are then allowed to guide the assessment process and the interpretation of the findings. The focus of this lecture is on how applying a TA approach to the Cultural Formulation Interview—i.e., framing the interview in a way that gives primacy to its self-transformative potential by explicitly focusing on those issues that are seen as the most urgent, relevant, and meaningful by the patient—could potentially prove helpful in alleviating patients’ suffering.

Referenties

 • Brooke Guerrero , Jessica Lipkind & Audrey Rosenberg (2011) Why Did She Put Nail Polish in My Drink? Applying the Therapeutic Assessment Model With an African American Foster Child in a Community Mental Health Setting, Journal of Personality Assessment, 93:1, 7-15, DOI: 10.1080/00223891.2011.529002
 • Stanghellini G. The grammar of the psychiatric interview. A plea for the second-person mode of understanding. Psychopathology. 2007;40(2):69-74. doi: 10.1159/000098486. Epub 2007 Jan 11. PMID: 17215592.
 • Strand M, Bäärnhielm S. Could the DSM-5 Cultural Formulation Interview Hold Therapeutic Potential? Suggestions for Further Exploration and Adaptation Within a Framework of Therapeutic Assessment. Cult Med Psychiatry. 2021 Dec 8. doi: 10.1007/s11013-021-09761-2. Epub ahead of print. PMID: 34881417.
 • Rosenberg, A., Almeida, A., & Macdonald, H. (2012). Crossing the cultural divide: Issues in translation, mistrust, and cocreation of meaning in cross-cultural therapeutic assessment. Journal of Personality Assessment94(3), 223-231.

 

Category
© 2023 NTVP - All Rights Reserved