Accreditatie van trainingen en opleidingen op gebied van psychosociale nuldelijnsondersteuning

De NtVP heeft het initiatief genomen om de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van nuldelijnsondersteuning nader te definiëren en te borgen middels een accreditatie- en certificeringstraject. Het doel is om de kwaliteit te waarborgen van trainingsinstituten die nuldelijnsondersteuning-trainingen verzorgen en voor nuldelijnsondersteuners die nuldelijnsondersteuning verlenen. Door middel van het accrediteren van trainingen, en het certificeren van nuldelijnsondersteuners is er extern en onafhankelijk toezicht op een correcte kennisoverdracht en de toepassing daarvan. Hierdoor wordt de algemene kwaliteit van nuldelijnsondersteuning gewaarborgd.

Het accrediteren van trainingen leidt tot een onafhankelijke kwaliteitstoetsing van de inhoud en eindtermen van deze trainingen. Met eindtermen worden de kennis, inzichten en vaardigheden verstaan waar een deelnemer aan het einde van de training aan moet voldoen. Accreditering draagt bij aan een betere kwaliteit van de trainingen voor nuldelijnsondersteuners doordat er consensus is over de eindtermen waaraan de trainingen dienen te voldoen. Tevens ontstaat op deze manier enige regulering van de kwaliteit van deze trainingen, en voor organisaties wordt het kiezen tussen de verschillende aanbieders van nuldelijnsondersteuningtrainingen makkelijker gemaakt. Want bij een NtVP geaccrediteerde nuldelijns psychosociale ondersteuningstraining is men verzekerd van een gewaarborgde kwaliteit en staat vast dat de deelnemers na afloop van de training voldoen aan het competentieprofiel omdat dit objectief wordt getoetst.

Meer informatie is te vinden in de Accreditatie-en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning_oktober 2018

Voor wie

Een accreditatie aanvraag kan worden ingediend door ieder trainingsbureau of instelling die een training of opleiding aanbiedt op het gebied van nuldelijns psychosociale ondersteuning. De trainingen kunnen ook onder de naam vroege opvang, peer support of nazorg vallen. Zowel trainingbureaus die trainingen extern aanbieden als organisaties die zelf nuldelijnsondersteuning-trainingen aan eigen personeel geven kunnen de training laten accrediteren.

Eisen

Trainingen op het gebied van nuldelijns psychosociale ondersteuning worden op de volgende hoofdzaken beoordeeld:

Inhoud van de cursus a.d.h.v. eindtermen

Om in aanmerking te komen voor accreditatie dient een training de deelnemers in staat stellen om de volgende eindtermen te kunnen behalen. Er zijn negen eindtermen op het gebied van kennis en vier eindtermen op het gebied van vaardigheden. De bewijslast over hoe de eindtermen worden bereikt worden bij de opleider neergelegd.

• Kennis over de taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van een nuldelijns psychosociaal ondersteuner;

• Kennis over kenmerken en typen van ingrijpende incidenten;

• Kennis over typen acute en lange-termijn psychologische en lichamelijke stressreacties van getroffenen van ingrijpende gebeurtenissen;

• Kennis over verschillende manieren van verwerking en veelvoorkomende praktische en emotionele behoeften van getroffenen;

• Kennis over factoren die het verwerkingsproces beïnvloeden, waaronder factoren die de kans op psychische klachten vergroten en kunnen verkleinen;

• Kennis over de mogelijke (positieve) invloed van het systeem (al dan niet beschikbaarheid sociaal netwerk, familie, werk) op degene die is blootgesteld aan ingrijpende ervaringen en beseft dat culturele en genderaspecten hierop van invloed kunnen zijn;

• Basale kennis van de evidence-based behandelmethoden voor psychische klachten na ingrijpende gebeurtenissen (voor adequate doorgeleiding indien nodig);

• Kennis en vaardigheden wat betreft de do’s en don’t’s in nuldelijnsondersteuning; Don’t’s zijn bijvoorbeeld het gedetailleerd ingaan op ervaren emoties tijdens de ingrijpende gebeurtenis wanneer deze recent heeft plaatsgevonden;

• Kennis over hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie en gegevens;

• Vaardigheden wat betreft empathische reacties, luisteren, open vragen stellen, samenvatten, geruststellen en specifieke nuldelijnsondersteuningtechnieken, in het bijzonder: psycho-informatie, en (praktische)ondersteuning;

• Vaardigheden wat betreft het signaleren van getroffenen die professionele begeleiding nodig hebben en weten wanneer door te geleiden; kennis van de sociale kaart voor effectieve doorgeleiding;

• Vaardigheden om het sociale netwerk te activeren en de zelfredzaamheid te bevorderen;

• Vaardigheden ten aanzien van het kennen van de eigen en andermans grenzen;

Bekwaamheid van docenten

Een trainer dient aantoonbare kennis en ervaring te hebben op het gebied van trainen en het geven van psychosociale ondersteuning na ingrijpende ervaringen, blijkend uit:

1. Aantoonbare pedagogische/ didactische scholing
2. Aantoonbare ervaring met trainen van gedrag

De accreditatiecommissie wil borgen dat de opleiding gegeven wordt door gekwalificeerde opleiders. Daarom verzoeken wij in het aanvraagformulier een beschrijving te overleggen van de door uw instelling vereiste kwalificaties waaraan de opleider dient te voldoen.

Wijze van toetsing

Het is van belang dat de eindtermen van de training objectief getoetst worden. De toetsing van kennis en vaardigheden na afloop van een training wordt aan de opleiders overgelaten. In het aanvraagformulier wordt gevraagd een onderbouwing van de keuze voor toetsing te geven wordt gevraagd een voorbeeld van het toetsingsmateriaal toe te sturen. Voorbeelden van toetsingsmanieren kunnen gevonden worden in de Accreditatie-en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning_oktober 2018.

Kosten

De kosten voor accreditatie zijn berekend op € 1.250,- per training. Deze kosten dienen tijdens het aanvraagproces betaald te worden aan de NtVP. Na het indienen van een accreditatieaanvraag zult u een factuur met de kosten toegestuurd krijgen. Als snel duidelijk wordt dat de training niet in aanmerking komt voor accreditatie dan wordt deze zonder kosten afgewezen. Wanneer de accreditatie-aanvraag wordt afgewezen met een aantal voorstellen tot aanpassing, dan kan de NtVP deze bij kleine aanpassingen alsnog goedkeuren (tegen hetzelfde tarief). Als het om substantiële wijzigingen gaat en een deel van de beoordeling door de NtVP overgedaan moet worden, zal een bedrag van € 350,- worden gefactureerd.

Geaccrediteerde opleidingen worden opgenomen in het register op de website van de NtVP en krijgen een papieren certificaat toegestuurd.

Aanvraag

Accreditatie kan aangevraagd worden door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen en de gevraagde documenten als bijlage mee te sturen.

U kunt hier het aanvraagformulier downloaden: Aanvraagformulier accreditatie training nuldelijnsondersteuning.

Het ingevulde formulier en de bijlagen kunt u toesturen naar: nuldelijns@ntvp.nl. Na ontvangst zal u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging worden gestuurd met nadere informatie.

Welke bewijsstukken moet ik uploaden?

 • Handleiding en/of draaiboek training
 • Toetsingsmateriaal
 • Vereiste kwalificaties van een trainer
Daarnaast kunt u eventueel ook uploaden:

 • PowerPoint slides
 • Kwaliteitskeurmerken indien aanwezig

Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de commissie dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. Als het geschil niet opgelost kan worden dan kan een beroep gedaan worden op de klachtencommissie (zie: 4.8 in de Accreditatie-en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning_oktober 2018).

Deadlines aanvragen accreditatie

Een aanvraag voor accreditatie kan in principe het gehele jaar door ingediend worden maar er zijn vaste momenten in het jaar waarop aanvragen worden beoordeeld. Aanvragen ingeleverd voor onderstaande datums worden meegenomen in de opvolgende vergadering van de accreditatiecommissie. De eerstvolgende deadlines zijn:

 • 1 januari 2023
 • 1 april 2023
 • 1 juli 2023
 • 1 oktober 2023
 • 1 januari 2024

De accreditatie aanvraag wordt binnen een periode van 6 weken na de deadline in behandeling genomen. Binnen deze periode krijgt u de beoordeling van uw aanvraag. Mochten er onduidelijkheden zijn of er is aanvullende informatie nodig dan kan deze periode worden verlengd.

Duur registratie

De accreditatie wordt voor 5 jaar verstrekt. Voor het verstrijken van die termijn moet herregistratie worden aangevraagd. Voor herregistratie is het nodig dat u bij blijft met de actuele ontwikkelingen op het terrein van de theorie en toepassing daarvan.

Accreditatie-en certificeringscommissie

De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie van specialisten op het gebied van nuldelijnsondersteuning.

 • Rianneke van der Gaag

  Rianneke van der Gaag is Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut en werkzaam als regiohoofd van regiocentrum Zuid bij de Militaire GGZ. Ze is geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCT en is ingeschreven bij de vereniging voor schematherapie en bij de vereniging voor EMDR. In haar functie als militair psycholoog is ze in 2010 op uitzending geweest in Uruzgan, Afghanistan. Zowel tijdens haar uitzending als tijdens de werkzaamheden in Nederland is ze onder andere betrokken bij de eerste opvang van militairen na incidenten.

 • Pleuni Corton

  Pleuni Corton werkt als Stafpsycholoog op de staf van Koninklijke Marechaussee (KMar). In haar functie adviseert ze het management over (beleid t.a.v.) psychische gezondheid en –zorg. Ze is tevens landelijk coördinator van de Collegiale Ondersteunings Groep (COG) van de KMar. Ze houdt regie op de werkzaamheden van deze nuldelijns ondersteuners, stuurt hen aan, bewaakt de kwaliteit en fungeert als achterwacht.

 • Madelon Bronner

  Madelon Bronner is psycholoog en werkt als adviseur psychosociale ondersteuning bij het
  Rode Kruis Nederland. In haar functie adviseert ze over diverse processen, producten en
  diensten voor het borgen van de psychosociale ondersteuning binnen de Rode Kruis
  hulpverlening. Deze richt zich zowel op mensen in nood als op onze eigen Rode Kruis
  hulpverleners. Het credo daarbij is ‘oog en oor voor wat mensen meemaken tijdens en na
  stressvolle gebeurtenissen is geen luxe maar noodzaak’. Verder is Madelon een
  bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk. Door het verbinden van deze werelden kan
  onderzoek direct bijdragen aan de kwaliteit van de hulpverlening. Zij deed haar
  promotieonderzoek in het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC naar het
  voorkomen van psychische klachten bij ouders en kinderen na een ziekenhuisopname.

 • Anne Bakker

  Anne is werkzaam als coördinator Traumaopvang voor medewerkers in OLVG en als gastonderzoeker verbonden aan AmsterdamUMC (Psychotrauma onderzoeksgroep). Met een combinatie van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en advies zet Anne zich in om medewerkers in hoog-risico beroepen goed op te vangen en te ondersteunen na werk-gerelateerd trauma om zo negatieve gevolgen te voorkomen.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact op nemen met de NtVP, via nuldelijns@ntvp.nl. Zij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de registratie? Aarzel ook dan niet om contact op te nemen.

Certificering van psychosociaal nuldelijns ondersteuners

In de toekomst zal het certificeren van individuele psychosociaal nuldelijns ondersteuners mogelijk worden. Om te worden gecertificeerd dient een geaccrediteerde training voor nuldelijnsondersteuning succesvol te zijn doorlopen. Tevens is het van belang dat na de training enige ervaring is opgedaan met nuldelijnsondersteuning. Meer informatie over het certificeringstraject voor psychosociaal nuldelijns ondersteuners volgt te zijner tijd.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen: