Nieuwsbrief NtVP – Juli 2020

Het is een onderwerp dat me deze dagen terwijl ik me voorbereid op dit stukje voor de nieuwsbrief, maar niet loslaat. Begin juli staat in het teken van de dreigende annexatie van de Westelijke Jordaanoever door Israël, de opsluiting en onderdrukking van de Oeigoeren in China, en de nieuwe, strenge wetten opgelegd aan Hong Kong, die een verbreking van gemaakte afspraken met het Verenigd Koninkrijk markeren. We herdenken de val van Srebrenica 25 jaar geleden, waarbij 8000 mannen en jongens zijn vermoord. Het stemt me verdrietig: de gedachte aan mensen wiens vrijheid is of wordt bedreigd.

Diagnostiek en behandeling van psychotrauma vraagt om specifieke expertise. Om die deskundigheid te garanderen biedt NtVP de certificering tot psychotraumatherapeut. Wie zijn de professionals die deze certificering hebben? In deze rubriek komen zij aan het woord, geven hun blik op hun werkveld en hun visie op de certificering tot psychotraumatherapeut.

Als universitair docent en onderzoeker werkt Anneke Sools aan de UTwente. Als programmadirecteur van het Story Lab leidt Anneke Sools drie lijnen op het gebied van narratief (verhalend) onderzoek. De focus van haar eigen onderzoek binnen het Story Lab ligt op de constructie van hoopvolle, kansrijke toekomsten in sociale en maatschappelijke situaties waarin mogelijkheden onder druk staan (bijvoorbeeld in het geval van chronische ziekte, werkloosheid, onzekerheid op de arbeidsmarkt en bij kansarme jongeren).

NtVP bestuursleden Trudy Mooren en Maartje Schoorl zijn allebei onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar. Beiden werken zij als onderzoeker, hoofdopleider en clinicus. In dit dubbelinterview vertellen de vriendinnen over hun benoeming, de overlappende onderzoeksgebieden en de combinatie van wetenschap en de klinische praktijk.

In de nieuwsbriefrubriek SIG in beeld geven wij het woord aan een lid van één van de SIGs. Deze keer: Chris Hoeboer uit onze communicatiecommissie. Hij is promovendus aan de Universiteit Leiden en onderdeel van de SIG Young Minds.

De NtVP presenteerde in mei en juni een geaccrediteerd drieluik aan webinars over passende nazorg voor psychotrauma- en rouwproblematiek in de COVID19-crisis. In de webinars werd ingegaan op de verschillende fasen binnen de crisis, het beloop van klachten en de zorgbehoeften van IC-coronapatiënten, hun naasten en de zorgprofessionals. De verslagen van deze drie webinars zijn nu terug te lezen via de onderstaande links:

In de Lezingencyclus organiseert de NtVP 3 lezingen per jaar. De lezingen zijn bedoeld om leden geïnformeerd te houden van recente ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de psychotraumatologie. In iedere lezing zullen twee sprekers aan bod komen.

De ESTSS is een pan-Europese studie gestart naar de aanpassing aan de COVID-19 maatregelen (ADJUST). Er doen elf landen aan mee. De NtVP heeft er ook voor gekozen aan te sluiten. Ofschoon onderzoek doen niet tot de NtVP-kerntaken behoort (wel kennisdeling), is de vraag naar vergelijking op Europees niveau van zo’n groot belang dat ervoor gekozen is het onderzoek ook onder de Nederlandse bevolking te doen.

De Global Collaboration on Traumatic Stress (GC-TS), waar de NtVP leden via de ESTSS deel van uitmaken, is het samenwerkingsverband van alle grote organisaties op psychotrauma gebied waar belangrijke grens-overstijgende onderwerpen op de agenda staan.

Sinds de dood van George Floyd, staan mensen overal ter wereld op tegen racisme en ongelijkheid. Ook in Nederland speelt racisme een rol in de samenleving en moet men actief samenwerken om ongelijkheid tegen te gaan. Om te onderschrijven dat wij als vereniging hierin ook een verantwoordelijkheid hebben, hebben wij een gelijkheidsverklaring opgenomen op onze website.

De certificeringscommissie heeft in de afgelopen maanden weer een paar gekwalificeerde behandelaren mogen certificeren. Een hartelijk welkom voor de nieuwe Psychotraumatherapeuten! Meer informatie is te vinden in het online register op de website van de NtVP.

Je kunt ons bereiken per mail:
info@ntvp.nl
 

Wil je veranderen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt je voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2023 NTVP - All Rights Reserved