Nieuwsoverzicht

In deze editie: NtVP accreditatie- en certificeringstraject voor psychosociale nuldelijnsondersteuners na ingrijpende gebeurtenissen en supervisievraag ‘Wat weten we over het opvangen van hulpverleners bij ingrijpende incidenten op het werk en hoe kan dat het beste gebeuren?’

Om generaliseerbare modellen te ontwikkelen van  de ontstaanswijze en predictie van PTSS heeft het internationale consortium voor voorspellen van PTSS (ICPP) data samengevoegd van 13 longitudinale, op acute zorg-gebaseerde, PTSS studies die zijn uitgevoerd in zes verschillende landen.

De afgelopen dagen is er door verschillende kranten aandacht besteed aan het onderzoek naar de gevolgen van de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. Lees hier enkele artikelen.

In deze studie is een interventie onderzocht op basis van een zelfhulp programma om veerkracht te vergroten. Deze interventie werd vergeleken met een Jacobson-type relaxatie en neutrale achtergrondmuziek.

Volgens de jury geven de winnaars, ieder op een geheel eigen manier, belangrijke inzichten prijs over de positie van bepaalde slachtoffergroepen.

De onderzoekers onderzochten de relatie tussen beperkingen in het functioneren en variabelen op symptoomniveaus, waaronder dissociatieve symptomen van depersonalisatie, derealisatie, emotionele beperking, terugtrekking, geheugen dissociatie en identiteit dissociatie bij militairen, veteranen en hulpverleners met een mogelijke PTSS.

Het Center on the Developing Child van de Harvard Universiteit heeft een heldere infographic ontwikkeld die uitleg geeft over wat Adverse Childhood Experiences (ACE’s) zijn, hoe het invloed heeft op het stress respons systeem en wat de effecten van ACE’s kan verminderen.

Marieke Beckerman heeft met haar promotieonderzoek ontdekt dat de wijze waarop ouders het gedrag van hun kind interpreteren en evalueren (ouderlijke attributies), een mediërende rol heeft tussen stress en kindermishandeling.

Eva Alisic houdt een blog bij over haar werk in het veld van trauma en herstel bij jonge mensen en hun families.

Linda Hummel en Annemieke Driessen schreven in het tijdschrift Gedragstherapie een boeiende en praktische bijdrage over de combinatie van het schemamodusmodel en EMDR in de behandeling van gevolgen van trauma’s.

Kerssemakers ontwikkelde de POPP-therapie, een nieuwe behandelmethode voor meisjes van 3 tot en met 6 jaar na seksueel misbruik waarin poppen als hulpmiddel worden gebruikt. Momenteel doet zij een promotieonderzoek naar deze behandelmethode.

Op 19 september om 20:00 uur wordt er door het National Center for PTSD een webinar georganiseerd waarin Suzanne Pineles, PhD, een online presentatie zal geven over het onderwerp “PTSD and Women’s Mental Health”. Op de derde woensdag van elke maand organiseert het PTSS-consultatieprogramma (onderdeel van het National Center for PTSD) een webinar over een onderwerp dat relevant is voor de behandeling van PTSS.

Een multimodale interventie zal ontwikkeld worden die zich richt op herstel na online seksueel geweld. De interventie is bestemd voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar die te maken hebben gehad met online seksueel geweld, zoals grooming, sextortion, ongewilde sexting en wraakporno, en hierdoor zijn vastgelopen op sociaal, psychisch, medisch en/of maatschappelijk vlak.

Om bij te dragen aan de kennis op dit gebied, richt deze speciale uitgave van het European Journal of Psychotraumatology zich op de vraag hoe kinderen voorbereid kunnen worden op natuurrampen en de geestelijke gezondheidsaspecten van dergelijke gebeurtenissen.

Amerikaanse onderzoekers vergeleken in deze studie de subjectieve angst van soldaten tijdens Prolonged Exposure of Virtual Reality Exposure.

In het kader van het programma Zinnige Zorg onderzoekt het Zorginstituut samen met partijen in de GGZ of diagnostiek, behandeling en begeleiding in de GGZ goed gaan.

Onder hulpverleners die werden ingezet na de aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001 blijkt dat PTSS het risico op o.a. hartaanvallen en longaandoeningen verhoogd.

Dit artikel schetst een nieuwe benadering die voortbouwt op cognitieve motorische interactie in een virtuele interactieve omgeving.

Britse onderzoekers ontwikkelden de ‘POPPI’-psychologische interventie om acute stress bij patiënten in kritieke zorg te verminderen en toekomstige psychische morbiditeit te voorkomen.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, de Bascule en het AMC publiceerden recentelijk een meta-analyse over de intergenerationele overdracht van kindermishandeling in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift Child Abuse & Neglect.

Met de aanstaande publicatie van de International Classification of Diseases 11de editie (ICD-11) in 2018, is in een aantal studies de factorstructuur van de voorgestelde PTSS en Complexe PTSS (CPTSS) diagnostische criteria geëvalueerd.

Een behandeling van wisselende therapeuten wordt net zo positief beoordeeld door patiënt en therapeut.

Op 1 juli nam onderzoekster Carlijn de Roos in Straatsburg de Francine Shapiro prijs in ontvangst. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door EMDR Europe voor het beste EMDR-artikel van dat jaar.

Het doel van deze studie was een schatting te maken van de associaties tussen anhedonie, PTSS symptoom-clusters en gedrags-en elektrofysiologische reacties op beloning.

PTSS symptomen blijken sociale steun te ondermijnen, in het bijzonder in de eerste twee jaar na de ingrijpende gebeurtenis.

De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award werd in 2014 geïntroduceerd met als doel meer aandacht te genereren voor de positie van het slachtoffer in het universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar slachtofferschap te stimuleren.

Stress-geïnduceerde veranderingen van het PVT-circuit (paraventriculaire kern van de thalamus) kan de gevoeligheid voor toekomstige stressoren mogelijk bevorderen.

Onderzoekers binnen het Family Lab project (Universiteit Leiden) publiceerden onlangs een artikel in Social Cognitive and Affective Neuroscience over de neurale reacties op afwijzing in mensen die zijn mishandeld.

De belangrijkste bevinding in deze studie was dat het zelfbeeld van de kinderen, hun perspectief op hun biologische ouders en hun visie op hun bredere omgeving (zoals familieleden) enorm verschilden van participant tot participant, ook tussen broers en zussen.

Sarah Strauven, initiatiefnemer van Care for Refugees, kwam op het idee om ademhalings-en ontspanningsoefeningen op te nemen in 10 verschillende talen en deze in digitaal formaat toegankelijk te maken voor asielzoekers en vluchtelingen.

De bevindingen uit deze meta-analyse impliceren dat jeugdigen die zijn blootgesteld aan trauma lagere niveaus van executieve functioneren hebben. Problemen met executief functioneren zou opgenomen moeten worden in diagnostiek-en behandelrichtlijnen.

Prototypische trajecten werden in consistente verhoudingen geïdentificeerd in onafhankelijke studies. Veerkracht blijkt de modale respons op potentieel traumatische gebeurtenissen.

Er is onder meer afgesproken dat er vanaf 2019 150 extra opleidingsplaatsen komen voor psychologen die een eerste diagnose kunnen stellen.

Hans Rohlof is vrijdag 29 juni jl. gepromoveerd op zijn proefschrift “Psychodiagnostic assessment with refugees: Studies on the Cultural Formulation Interview and somatization”. Somatisch georiënteerde behandelmodules kunnen een aanvullende mogelijkheid zijn in de zorg voor deze groep.

De belangrijkste voorspeller van verstoorde slaap was blootstelling aan nonverbale emotionele mishandeling door ouders op 9-10 jarige leeftijd.

In deze editie kunt u een terugblik op het NtVP jaarcongres lezen en wordt de supervisievraag”Wat is het risico op terugval in dissociatie bij hervatting van ingrijpende werkzaamheden en hoe herken je dat?” beantwoord door experts dr. Annegret Krause-Utz (Universiteit Leiden) en kol.arts-ter-zee Pieter Eland (Ministerie van Defensie).

De Impact Factor van EJPT is afgelopen jaar opnieuw gestegen en is nu 4.209. Onze felicitaties voor hoofdredacteur prof. dr. Miranda Olff , het redactionele team en natuurlijk alle auteurs die hebben bijgedragen aan deze prachtige prestatie!

Dit symposium wordt georganiseerd door het Altrecht Academisch Angstcentrum ter ere van de promotie van Suzy Matthijssen op 31 augustus 2018.

Hoe kan de kennis van experts vertaald worden in statistische verdelingen en hoe kan deze worden gebruikt in een Bayesiaans model?

Op 6 juni 2018 was Prof. dr. Marylene Cloitre te gast in het Academiegebouw Leiden om een presentatie te geven over een webgebaseerd STAIR project.

Het National Center for PTSD, onderdeel van het Amerikaanse ministerie voor Veteranen, heeft een online tool ontwikkeld die mensen kan helpen bij het leren, vergelijken en beslissen over effectieve behandelopties bij PTSS.

Traumagerichte psychologische therapieën kunnen effectief zijn in het verbeteren van symptomen voor vluchtelingen en asielzoekers met PTSS.

Vanaf 2017 zijn alle TOPGGz-afdelingen bezig om hun resultaten en effecten op het gebied van patiëntenzorg, kennisontwikkeling en kennisoverdracht op een uniforme wijze in beeld te brengen.

Voor kennis en advies over het herkennen van traumasignalen bij kinderen kan men vanaf 20 juni terecht op een nieuw online platform: www.traumaexperts.nl.

Het aantal mensen dat in 2017 op de vlucht is voor oorlog, geweld en vervolging is het hoogste aantal ooit, blijkt uit het nieuwe Global Trends rapport van UNHCR.

De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het Psychotraumaveld te verbinden.

Stress in de vroege kinderjaren leidt tot snellere rijping van bepaalde hersenregio’s tijdens de adolescentie.

Op donderdag 14 juni promoveerde Carla van Os aan de universiteit van Groningen op haar proefschrift: Best interests of the child-assessments for recently arrived refugee children. Behavioural and children’s rights perspectives on decision-making in migration law.

De draft van de NICE guidelines is uit en u wordt uitgenodigd om het stuk te becommentarieren t/m 23 juli 2018.

De NtVP is op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester. Komt u ons bestuur versterken?


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: