Nieuwsoverzicht

Kruispunt heeft een speciale uitzending over de eerste generatie oorlogsgetroffenen uit de Tweede Wereldoorlog. Over hoe veel van hen op hoge leeftijd weer of alsnog last krijgen van dingen die ze in de oorlog hebben meegemaakt.

Dit jaar zamelt 3FM Serious Request: The Lifeline geld in voor slachtoffers van mensenhandel, zodat het Rode Kruis kan helpen mensen te beschermen. In de week voor kerst (18-24 december) trekken er drie teams met 3FM-dj’s te voet door Nederland, in estafettevorm.

Jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland raken steeds meer uit beeld, terwijl een gecoördineerde aanpak uitblijft. Dit blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018 die vandaag verschijnt.

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Dit project ontwikkelt begrijpelijk informatiemateriaal voor deze groep.

We zijn op zoek naar een web-beheerder die de NtVP-website en social-media accounts van de vereniging kan onderhouden. Wil jij meewerken aan het delen van kennis op het gebied van psychotrauma? Reageer dan voor 31 oktober op onze vacature.

In een genoombrede associatiestudie voor PTSS konden de gegevens van meer dan 30.000 patiënten met PTSS en 170.000 controles worden gebruikt waardoor het mogelijk werd om fundamentele kennis te verkrijgen van de complexe neurobiologie van deze psychiatrische stoornis.

Jaarlijks wordt er door het LIBC een openbare publieksdag georganiseerd. Dit jaar was het thema: Geheugensporen: ‘het ik tussen verleden, heden en toekomst’. Lees hier een terugblik geschreven door Chris Hoeboer.

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychische en psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden.

Hulpverleners komen vaak in heftige situaties terecht. Steun van speciaal opgeleide collega’s kan helpen bij de verwerking ervan.

Ieder jaar op 10 oktober wordt World Mental Health Day (WMHD) gehouden. Een dag die erop gericht is om mensen bewust te maken van problemen met geestelijke gezondheid, en op het mobiliseren van steun bij geestelijke gezondheidsissues.

Niet alleen voedsel en onderdak, ook psychosociale hulp hoort in het noodpakket in crisissituaties. Met een internationale conferentie ‘Mind the Mind’ zet minister Sigrid Kaag van ontwikkelingssamenwerking het belang hiervan op de agenda.

De huidige studie benadrukt de speciale nadelige effecten van niet-op-gevaar-gebaseerde stressoren; de bevindingen van de auteurs tonen aan dat deze meer geassocieerd zijn met posttraumatische achteruitgang dan met groei.

Slapeloosheid en nachtmerries lijken te verminderen, maar er zijn nog veel vragen over veiligheid en langetermijneffecten

Hoe ziet de innerlijke wereld van een rouwende man eruit? Hoe is hij het beste te helpen? Wim van Lent en Tim Overdiek, beiden gespecialiseerd in de behandeling van rouw bij mannen, schreven met Als de man verliest een waardevol boek vol lessen en inzichten, gebaseerd op hun rijke ervaring met mannen die door tegenslag zijn geveld.

Deze studie toont aan dat FORNET (aanpassing op NET voor dader problematiek) in combinatie met groepstherapie de geestelijke gezondheidsproblemen en aanhoudend geweld bij vrouwelijke voormalige kindsoldaten in post conflict gemeenschappen effectief kan verminderen.

SlachtofferWijzer.nl. Dit is een digitale wegwijzer naar de juiste hulp voor slachtoffers die is uitgebreid met informatie en laagdrempelige tips voor mensen die een slachtoffer kennen

Een state of te art review over definities, prevalentie, risicofactoren, theoretische modellen en behandeling van PTSS. Het artikel van auteur Richard A. Bryant verschijnt in oktober in World Psychiatry maar staat nu al online.

1e presentatie: Over de rol en toegevoegde waarde van Yoga in de behandeling van PTSS (Door Willemijn Noordhoff/ Irina Sheftel/ Anneke Sips). 2e presentatie: Marie-José van Hoof over neuroimaging van gehechtheid en psychopathologie bij jongeren en hun behandeling.

Uit dit onderzoek bleek dat een substantieel percentage van asielzoekers lijdt aan een langdurige rouwstoornis. Dit wijst op de behoefte aan screening van problematische rouw in de huidige vluchtelingen populatie in Europa.

De auteurs concluderen dat er tot op heden weinig evidentie is dat EMDR als stand-alone behandeling effectief is bij andere stoornissen of problemen dan PTSS.

Uit onderzoek van de Harvard T.H. Chan School of Public Health en het Moffitt Cancer Center bleek dat PTSS-symptomen in verband gebracht kunnen worden met een verhoogd risico op eierstokkanker. De studie is recent gepubliceerd in Cancer Research.

De HNV is een betrouwbaar en economisch instrument om post-traumatische nachtmerries te beoordelen in klinische en onderzoek setting.

Deze studie benadrukte dat leeftijd ten tijde van het misbruik en het aantal daders mogelijk verantwoordelijk zijn voor de variabiliteit van slaapproblemen.

Door middel van een webenquête, een week na de aanslagen van 22 maart 2016 in België, werd onder 2620 deelnemers het gevoel van terroristische dreiging en mentale en fysieke gezondheidsproblemen in kaart gebracht.

Therapeut-rotatie is een veelbelovende nieuwe benadering om de implementatie van traumagerichte therapie bij PTSS te kunnen bevorderen.

De bevindingen van deze studie suggereren dat het hebben van een mishandelingsgeschiedenis een risicofactor is voor het hebben van meer uitdagingen in de overgang naar het ouderschap.

Het doel van deze studie was om verschillen te onderzoeken in zelfgerapporteerd trauma na kindermishandeling onder diverse patiëntenpopulaties. Onder de groep in behandeling voor middelenmisbruik werd kindermishandeling vaker gerapporteerd dan in de groep in behandeling voor andere psychische stoornissen.

Ruim 40 procent van de Syriërs in Nederland kampt met psychische problemen, maar het percentage dat hulp krijgt ligt op slechts 13 procent. Syrische medevluchtelingen worden nu getraind om basale psychische zorg te verlenen.

In deze studie werden onder de ouders van kinderen die betrokken waren bij de Amsterdamse zedenzaak metingen verricht voor PTSS, dissociatie, seksuele en niet-seksuele gedragsproblemen en gehechtheidsonzekerheid bij hun kinderen. Ook werd het psychisch welzijn van de ouders gemeten.

Onderzoek onder een Duitse steekproef toonde aan dat de kans significant toenam voor veelvoorkomende morbiditeit en doodsoorzaken zoals obesitas, diabetes, kanker en beroerte naarmate er in de voorgeschiedenis meer types van kindermishandeling gerapporteerd werden.

Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut zijn erachter gekomen dat mensen met slaapproblemen nare ervaringen veel moeilijker kunnen verwerken.

In deze studie werd de associatie tussen verschillende traumatische gebeurtenissen in het leven en suïcidaliteit onderzocht, de auteurs keken daarbij naar type traumatische gebeurtenis en geslacht.

Het Center on the Developing Child van de Harvard Universiteit heeft een interactief spel ontwikkeld waarin geleerd wordt om keuzes te maken die kinderen en de gemeenschap veerkrachtiger kunnen maken in periodes van tegenslag.

Betrouwbare en valide screeningsinstrumenten voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij diverse migrantengroepen zijn weinig onderzocht. Deze studie toonde aan dat de PCL-5 een betrouwbaar en valide screeningsinstrument is voor gebruik onder vrouwelijke Filipijnse arbeidsmigranten.

In deze steekproef van veteranen in het Verenigd Koninkrijk bleek dat deelnemers over het algemeen positieve ervaringen hadden met tele-therapie en een verbetering van hun gezondheid rapporteerden.

Klinisch psycholoog Jos de Keijser en collega’s onderzochten het rouwproces van MH17-nabestaanden. ‘Rouw telt niet op. Op een bepaald moment zit je vol’.

Dr. Rianne de Kleine van de Universiteit Leiden heeft een Veni-beurs gehonoreerd gekregen voor haar onderzoek naar het optimaliseren van exposure therapie voor posttraumatische stress-stoornis.

Uit deze studie bleek dat sommige types mediagebruik en bepaalde media-inhoud na een natuurramp geassocieerd zijn met PTSS.

Bijna vijf jaar geleden vond de MH17-vliegramp plaats. Vanaf vandaag tot 17 juli zal NOS elke dag een verhaal delen van de getroffenen.

Bevindingen uit deze studie suggereren dat ouderlijke PTSS is geassocieerd met verminderd functioneren op verschillende ouderschapsdomeinen.

Eerste grote longitudinale studie naar de wisselwerking tussen PTSS-klachten en erkenning gedurende het eerste jaar na criminaliteit, geweld of ongevallen.

Slachtoffers van verkrachting of aanranding weten steeds beter de weg te vinden naar het Centrum Seksueel Geweld (CSG).

Uit deze studie wordt geconcludeerd dat de Nederlandse CAPS-5 een zorgvuldig vertaald instrument is met adequate psychometrische eigenschappen.

De nadruk van dit artikel is om de huidige staat van zorg voor overlevenden van trauma in de 15 Europese landen waar ESTSS lid-verenigingen zijn gevestigd te beschrijven.

Personeel van de Britse Strijdkrachten loopt het risico op beroepsmatige psychologische schade; zij zijn vaak terughoudend in het zoeken naar hulp voor zulke problemen.

Het doel van deze studie is om de effectiviteit van schematherapie voor DIS patiënten, voor wie op dit moment geen evidence-based behandeling beschikbaar is, kritisch te toetsen.

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking organiseert op 7 en 8 oktober 2019 een internationale conferentie in Amsterdam om het belang van geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning in crisis- en noodsituaties op de agenda te zetten, zowel nationaal als internationaal.

Uit deze studie bleek o.a. dat excessief zelfverwijt en vermijding tijdens de rouwgerichte CGT-behandeling negatieve voorspellers waren voor behandeluitkomst. Gerichte strategieën kunnen de behandelrespons verhogen.

Actieve outreach werd ingezet na een vliegtuigongeluk als remedie tegen onvervulde mentale gezondheidsbehoeften met het doel om slachtoffers te identificeren die mogelijk posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie zouden ontwikkelen.

Slaapverstoring is mogelijk een bijzonder belangrijk construct om te beoordelen in studies rondom intrusieve herinneringen na een trauma.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: