Nieuwsoverzicht

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een randomized controlled trial analyseerde de kosteneffectiviteit van drie exposure-based behandelingen bij patiënten met PTSS gerelateerd aan misbruik in de kindertijd. Een review evalueerde het onderzoek naar de effectiviteit van Acceptatie en Toewijdingstherapie (ACT) voor PTSS en gokverslaving in veteranen. Een exploratieve studie evalueerde de langdurige effecten van vroege negatieve ervaringen op het aanpassingsvermogen.

De hevige aardbevingen op 6 februari die Turkije en Syrië troffen, hebben geleid tot enorme vernietiging, een groot verlies van levens en het ontbreken van veiligheid en basale levensbehoeften voor honderdduizenden mensen. De NtVP is diep bedroefd en betuigt haar medeleven met degenen die – direct of indirect – zijn getroffen door deze ramp en de nasleep ervan.

Heb jij affiniteit met het werkveld van psychotrauma, en zou je het leuk vinden om hierin meer te betekenen?
Wij zijn vanwege een bestuurswisseling op zoek naar een portefeuillehouder Certificering, die ons bestuur wil komen versterken.
Ervaring met diagnostiek en behandeling van psychotrauma strekt tot aanbeveling.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een kwalitatieve studie werden interviews met experts gehouden om te achterhalen wat overeenkomende thema’s zijn met betrekking tot de reïntegratiefase van CPTSS-behandeling. Een andere studie onderzocht een mogelijke cognitieve samenhang tussen meervoudige traumatische gebeurtenissen en de ernst van PTSS-symptomen via disfunctionele cognities en verwachtingen.

Op woensdag 25 januari vonden 2 online lezingen plaats met als thema: “Dissociatie, na de zorgstandaard”

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review is de relatie tussen opvoedingsreacties en posttraumatische stresssymptomen bij kinderen onderzocht. Een transnationale studie onderzocht associaties tussen copingstrategieën en psychologisch leed bij inwoners van Oekraïne, Polen en Taiwan tijdens de beginfase van de oorlog van 2022 in Oekraïne. Een cross-sectionele studie onderzocht de relatie tussen bevallingservaring, PTSS-symptomen, hechtingsstijl, depressie, moeder-baby hechtingsstoornissen en ontevredenheid over partnerrelaties.

De impact van ingrijpende gebeurtenissen kan generaties lang doorwerken: zoals oorlogservaringen, maar ook onderdrukking, vervolging en migratie. Verschillende generaties verhouden zich anders tot het verleden, en geven daar vaak een eigen betekenis aan. In deze editie van Impact Magazine staat het thema Rampen centraal.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie bepaalde de effecten van een intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en BPS bij 45 patiënten. Een cross-sectionele studie onderzocht de prevalentie van psychologische distress in een studentenpopulatie tijdens de eerste twee lockdowns in verband met de COVID-19 pandemie. Een andere studie gebruikte kunstmatige intelligentie om dissociatieve patiënten te identificeren en eerdere zelfmoordpogingen te voorspellen.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review werd onderzoek samengevat waarin de activering van het autonome zenuwstelsel en dissociatie bij PTSS-patiënten werd geëvalueerd om de validiteit van bestaande neurofysiologische modellen van traumagerelateerde hypoarousal te onderscheiden. Een ander onderzoek gebruikte latente klassenanalyses om na te gaan of symptomen van ontwikkelingstrauma verder reiken dan, of samen voorkomen met symptomen van PTSS bij 507 kinderen.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een review onderzocht de neurobiologie van systemen in de zich ontwikkelende hersenen die het meest beïnvloed worden door fysieke en emotionele trauma’s en verwaarlozing. Een kwalitatieve studie onderzocht de ervaringen en perspectieven van COVID-19 gezondheidszorgmedewerkers. In een meta-analyse werd de huidige stand van zaken over de effecten van psychologische interventies voor PTSS op het negatieve zelfbeeld samengevat.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Twee pilot-studies evalueerden de toepasbaarheid, aanvaardbaarheid en voorlopige effectiviteit van PTSD Coach, een openbaar toegankelijke internet-interventie en mobiele app, in een Zuid-Afrikaanse context met schaarse middelen. Een andere studie beschreef de ontwikkeling van de multidisciplinaire centra voor seksueel geweld in Nederland. Een RCT vergeleek de effectiviteit van Interpersoonlijke Psychotherapie met sertraline voor 74 vrouwen met PTSS na recent seksueel geweld. Een RCT vergeleek de effectiviteit van Interpersoonlijke Psychotherapie met sertraline voor 74 vrouwen met PTSS na recent seksueel geweld.

De impact van ingrijpende gebeurtenissen kan generaties lang doorwerken: zoals oorlogservaringen, maar ook onderdrukking, vervolging en migratie. Verschillende generaties verhouden zich anders tot het verleden, en geven daar vaak een eigen betekenis aan. In deze editie van Impact Magazine staat het thema Rituelen centraal.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd onderzocht of trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie effectief is voor het verminderen van PTSS en cPTSS bij 73 getraumatiseerde jongeren. In een andere studie werd het traumatype als potentiële moderator van PTSS-symptoomnetwerken onderzocht. Een experimentele studie onderzocht de effectiviteit van een op afstand gegeven intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en Complexe PTSS.

Speciaal voor studenten is er de kans om mee te helpen en deel te nemen aan het jaarcongres van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) op 30 september.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een prospectieve verkennende studie in een steekproef van 455 vrouwelijke overlevenden van verkrachting onderzocht de associatie van single nucleotide polymorfismen (SNPs) in het adiponectine gen (ADIPOQ) en PTSS ernst, en de interactie van deze SNPs met jeugdtrauma in het modereren van de associatie met PTSS ernst. In een andere studie werd met behulp van een netwerkbenadering een reeks prenatale risicofactoren onderzocht die ACE’s bij moeders in verband kunnen brengen met vroeggeboorte en laag geboortegewicht bij het kind. Een systematische review beoordeelde de intensiteit en het verloop van rouw bij vrouwen met een miskraam of doodgeboorte en schatte de frequentie van ernstige rouwreacties in deze populatie.

Met behulp van literatuurgegevens, patiëntenvertegenwoordigers en deskundigen ontwikkelden de auteurs van dit artikel een online behandelmodule voor moral injury bij militaire veteranen en politieagenten, die gebruikt kan worden in combinatie met face-to-face therapie. De module werd door 15 beoordelaars, waaronder patiëntenvertegenwoordigers, multidisciplinaire hulpverleners en deskundigen, positief beoordeeld.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén artikel beschrijft bestaande literatuur over de impact van het ontmoeten van kinderen en kindsoldaten tijdens militaire uitzendingen en het risico op moreel trauma dat hierop volgt. Een tweede studie geeft inzicht in de impact die ervaringen van gezondheidszorgmedewerkers met verschillende etnische achtergronden tijdens de pandemie hadden op hun geestelijke gezondheid.In een andere studie werden de psychometrische eigenschappen van het Child and Adolescent Trauma Screen 2 (CATS-2) onderzocht als maat voor PTSS en CPTSS. Patricia Dashorst, Rafaële Huntjens, Trudy Mooren, Rolf Kleber en Peter de Jong onderzochten directe en indirecte intrusies bij nakomelingen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één artikel wordt een onderzoeksprotocol gepresenteerd. Het doel van de cohort-studie zal zijn om te onderzoeken of baseline sociaal cognitieve vaardigheden geassocieerd zijn met behandelingsuitkomsten na traumagerichte therapie voor PTSS. In een andere studie werd de prevalentie van zelfstigma bepaald in een steekproef van 194 volwassenen met PTSS.

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Het is tijd voor de hoofdprijs: gratis toegang tot ons NtVP congres!

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een cross-sectionele studie onderzocht risico- en beschermende factoren voor posttraumatische stress en posttraumatische groei bij ouders van kinderen met verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen. Een experimentele studie onderzocht de prestatie en hartslagvariabiliteit tijdens een emotionele werkgeheugentaak in relatie tot de ernst van mishandeling in de kindertijd en comorbide PTSS bij BPD. In een andere studie werd nagegaan of interouderlijke conflicten, positief ouderschap, alcoholgebruik, negatieve jeugdervaringen (ACE’s), en een gezinsgerichte interventie de telomeerlengte van ouders en kinderen kunnen voorspellen.

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Dertien winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw kans op een prijs.

Klinisch psycholoog en psychotherapeut drs. Martijn Stöfsel legt in deze aflevering van de RINO Groep Podcast uit wanneer je de bekende behandelmethoden EMDR, Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting het beste kunt inzetten. Daarnaast vertelt hij over de koppeling tussen persoonlijkheidsproblematiek en trauma, en komt ook het ‘weke hart’ van de behandelaar voorbij.

Keti Koti; de dag waarop de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen wordt herdacht en gevierd. Ter ere hiervan deelt de 2Doc.nl redactie vijf documentaires die de slavernij en de gevolgen ervan laten zien, maar ook zwarte cultuur en talent vieren.

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd onderzocht of het meemaken van kindermishandeling leidt tot problemen met het reguleren van comfortabele interpersoonlijke afstand. In een tweede onderzoek werd de relatie tussen rouwreacties en sociale steun bestudeerd bij Chinese nabestaanden die hun enige kind hebben verloren (bekend als Shidu-ouders). Een ander onderzoek was gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een psychometrische evaluatie van een therapeutische therapietrouw- en competentieschaal voor rouwgerichte cognitieve gedragstherapie (CGT). Tot slot onderzochten Lieke Kooij, Thimo van der Pol, Joost Daams, Irma Hein & Ramón Lindauer gemeenschappelijke elementen uit evidence-based traumatherapieën voor kinderen en adolescenten.

In deze speciale aflevering van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak vanaf de Oranjekazerne in Schaarsbergen met Dutchbat-III-veteranen. Over de impact die hun onmogelijke missie in Srebrenica op hun levens heeft gehad en over wat zij 27 jaar na dato nog aan excuses en erkenning hebben.

Deze meta-analyse onderzocht de prevalentie van depressie, PTSS, bipolaire stoornis, en psychose bij volwassen vluchtelingen en asielzoekers. 40 studies met in totaal 11053 deelnemers werden in de analyse meegenomen. De geschatte prevalentiecijfers waren 32% voor depressie, 31% voor PTSS, 5% voor bipolaire stoornis en 1% voor psychose. Dit wijst op een opmerkelijk hoge prevalentie van psychische stoornissen bij vluchtelingen. Deze resultaten illustreren de negatieve gevolgen van oorlog en geweld en de noodzaak van interventies op het gebied van de geestelijke gezondheid om psychische stoornissen bij vluchtelingen aan te pakken.

Ouders willen goed voor hun kinderen zorgen, maar soms lukt dat niet. Meer dan een half miljoen kinderen in Nederland groeien op met een ouder met psychische problemen of verslaving. Dat is 1 op de 6 kinderen. Zij lopen ook nog eens een veel grotere kans om zélf psychische problemen of een verslaving te ontwikkelen. In De Publieke Tribune vertellen ervaringsdeskundigen hun ervaringen aan staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen.

STRENGTHS is een multinationaal onderzoeksproject naar schaalbare interventies voor Syrische vluchtelingen, gesteund door de HORIZON 2020 subsidie van de EU. Vandaag vindt het eindsymposium plaats met de resultaten van de studies met als feestelijke afsluiting de oratie van projectleider Marit Sijbrandij.

In het programma “Recht in de Ogen” gaan dader en slachtoffer van een misdrijf met elkaar in gesprek, wat zorgt voor ontroerende ontmoetingen. Woede en tegenstellingen maken plaats voor begrip en erkenning en soms zelfs tot verzoening.

Deze meta-analyse evalueerde de werkzaamheid van traumagerichte begeleide zelfhulp in het verminderen van PTSS-symptomen en comorbide depressieve en angstsymptomen. In totaal werden 17 studies meegenomen die traumagerichte geleide zelfhulp vergeleken met verschillende controle groepen. De resultaten wijzen erop dat traumagerichte begeleide zelfhulp een veelbelovende behandeling voor PTSS en comorbide depressieve en angstsymptomen is, maar mogelijk niet geschikt is voor bepaalde personen op bepaalde momenten.

Een groep vrijwilligers voert met de hulp van geïnfiltreerde vrouwen gevaarlijke reddingsmissies uit om Yezidi-vrouwen en -meisjes te bevrijden uit IS-gevangenschap. Eenmaal bevrijd staan de vrouwen en meisjes voor de zware taak hun leven opnieuw te beginnen

Het doel van deze review was te conceptualiseren hoe structureel racisme en cumulatief trauma fundamentele drijfveren kunnen zijn voor de intergenerationele overdracht van depressie. De auteurs stellen dat het begrijpen van risicofactoren voor depressie, in het bijzonder de intergenerationele reikwijdte ervan, vereist dat structureel racisme erkend wordt.

Politiemensen die melding maken van racisme en discriminatie zien weinig verandering op de werkvloer. Slachtoffers worden weggepest, weggepromoveerd of ontslagen. Inclusiviteit wordt door de korpsleiding met de mond beleden, maar de praktijk is anders.

Dit onderzoek was gericht op posttraumatische stresssymptomen bij kinderen van ouders met kanker en het verband van deze symptomen met individuele- en gezinsfactoren. 27% van de kinderen rapporteerde klinische relevante stresssymptomen. Er was weinig overlap in stresssymptomen bij kinderen uit hetzelfde gezin. Problemen in de emotieregulatie en traumagerelateerde cognities bij kinderen waren gerelateerd aan een hogere mate van posttraumatische stress. Deze factoren hadden een relatief sterker verband met stresssymptomen dan de gezinsfactoren, zoals de algemene communicatie in het gezin. Specifieke psycho-educatie gericht op traumagerelateerde cognities en emotieregulatie bij kinderen zou passend kunnen zijn voor gezinnen waarin een ouder kanker heeft. Ook verdere psychosociale steun gericht op het gezin en het inzetten van evidence-based traumabehandelingen, kan deze gezinnen mogelijk helpen.

In de Podcast TBS van de NPO worden drie patiënten uit tbs-instelling De Rooyse Wissel in het Limburgse Venray gevolgd. In de vijfdelige podcastserie Bloedband spreken Hart van Nederland-journalisten met de de familie van mensen die in de gevangenis zitten. In een aflevering van de podcastserie Docs is Criminologe Marieke Liem aan het woord.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht het verband tussen de ernst van PTSS en veerkracht in een steekproef van 3876 Amerikaanse militaire veteranen met en zonder PTSS-diagnose. Een tweede studie onderzocht de Posttraumatic Anger Questionnaire (PAQ) aan de hand van een steekproef van 250 volwassenen die een verkeersongeval hadden meegemaakt. Een exploratieve kwalitatieve studie onderzocht de impact en ervaringen van secundaire traumatische stress onder therapeuten en operatoren bij het geven van 3MDR.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een meta-analyse van observationele studies onderzocht het verloop van herstel van PTSS in het eerste jaar na een trauma, en de factoren die dat herstel beïnvloeden. Een longitudinale studie onderzocht mogelijke voorspellers van de lange-termijn geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van getraumatiseerde vluchtelingen. Een systematische review onderzocht de effecten van psychologische behandelingen op het neurocognitief functioneren bij volwassenen met PTSS.

Deze studie had tot doel een vragenlijst te ontwikkelen die metamemory beliefs in verband brengt met trait dissociatie. De Dissociation-related Beliefs about Memory Questionnaire (DBMQ) is een kort, betrouwbaar en valide instrument om dissociatie-gerelateerde metamemory overtuigingen te meten. Deze overtuigingen werden geassocieerd met trait dissociatie en posttraumatische vermijdingssymptomen.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review en meta-analyse werd geprobeerd de werkzaamheid van een aantal gevestigde psychologische benaderingen te vergelijken met interventies die enkel gericht waren op het middelenmisbruik bij individuen met PTSS en comorbide stoornis in het gebruik van middelen. In een andere studie werden psychologische gevolgen geïdentificeerd van door drugs gefaciliteerd seksueel misbruik. Maarten Eisma en Aerjen Tamminga vergeleken in hun studie verlieskenmerken, verliesomstandigheden en rouwniveaus bij nabestaanden vanwege COVID-19, natuurlijke en onnatuurlijke oorzaken.

Zanger Chris Hordijk ontmoet Robin Imthorn, die een aantal malen op missie is geweest in Afghanistan. Als een van zijn collega-mariniers zwaargewond raakt, overleeft deze dankzij het levensreddende handelen van Robin. Deze traumatische gebeurtenis leidt uiteindelijk tot een psychisch litteken bij Robin zelf.

Het doel van deze studie was om subgroepen nabestaande jongeren op basis van hun symptomen van verlies-gerelateerde posttraumatische stress te identificeren. Drie subgroepen werden geïdentificeerd: geen, intermediaire en pervasieve post traumatische stress problematiek. De subgroepen verschilden in ernst van de posttraumatische stress en in symptoom structuur. Jongeren in de subgroep met pervasieve problematiek rapporteerden een lagere emotionele stabiliteit dan jongeren in de subgroep zonder problematiek. Demografische en verlies-gerelateerde variabelen waren niet gerelateerd aan het behoren tot een subgroep.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een longitudinale studie gebruikte fMRI om te onderzoeken of tekorten in proactieve en reactieve inhibitie PTSS-symptomen zes maanden na het  trauma bij 23 patiënten konden voorspellen. Een andere studie onderzocht de verschillen in neurale functionele connectiviteit tussen deelnemers met en zonder een voorgeschiedenis van jeugdtrauma. Een kwalitatieve studie onderzocht de ervaringen van acht patiënten met een intensieve poliklinische behandeling voor PTSS.

Deze prospectieve cohortstudie had tot doel een voorspellingsmodel te ontwikkelen dat soldaten van het Amerikaanse leger identificeert die een hoog risico lopen om dakloos te worden na hun overgang naar het burgerleven. Met behulp van een machine learning model en gegevens van 16.589 soldaten waren de auteurs in staat om dakloosheid accuraat te voorspellen. Een voorspellend model voor dakloosheid zou soldaten nauwkeurig voor preventieve interventies kunnen aanwijzen vóór de overgang naar het burgerleven.

In deze studie werd onderzocht of de respons van veteranen op een intensief PTSS-behandelingsprogramma voorafgaand aan de eerste sessie kon worden voorspeld met behulp van machine learning en statistische methoden. De auteurs waren in staat om fast en minimal responders voor aanvang van de behandeling met relatief hoge nauwkeurigheid te voorspellen.

Deze review identificeerde interventies voor volwassenen met PTSS-symptomen, waarbij een significante andere als bron van sociale steun wordt betrokken. De resultaten laten zien dat interventies waarbij een significante andere actief betrokken wordt bij de behandeling van de patiënt het meest effectief waren in het verminderen van PTSS-symptomen.

Mishandeling in de kindertijd wordt in verband gebracht met beperkingen in verschillende domeinen van sociaal functioneren. In dit artikel wordt betoogd dat het van cruciaal belang is om factoren die ten grondslag liggen aan een verminderd sociaal functioneren evenals processen die de gezondheidsbevorderende effecten van positieve relaties bij personen die slachtoffer zijn geweest van mishandeling tijdens de kindertijd mediëren te identificeren. Er worden belangrijke aanbevelingen voor onderzoek voorgesteld.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een studie onder een aan trauma blootgestelde Britse strijdkrachten-veteranenpopulatie in Noord-Ierland werd de prevalentie van complexe PTSS (CPTSS) en comorbide associaties onderzocht. In een andere studie werden de psychometrische eigenschappen onderzocht van nieuw ontwikkelde instrumenten voor het meten van therapietrouw en behandelingsspecifieke competentie bij dialectische gedragstherapie voor PTSS. In een andere studie werden depressie, angst en posttraumatische groei (PTG) onderzocht onder ex-COVID-19 patiënten. In een studie van Mirjam Pijpers, Milou Covers, Saskia Houterman & Iva Bicanic werd de ontwikkeling van posttraumatische stresssymptomen in de vier weken na aanranding beschreven. 

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Twaalf winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw kans op een prijs.

Van volwassenen met een voorgeschiedenis van trauma uit de kindertijd is opgemerkt dat ze meer somatisatie, dissociatieve symptomen en problemen met affectregulatie vertonen. Wat gebeurt er in de ouder-kindrelatie als die getraumatiseerde kinderen ouders worden? In deze studie werd de intergenerationele overdracht van somatisatie bestudeerd in gezinnen met moeders met een geschiedenis van blootstelling aan geweld.

Het doel van deze RCT was het evalueren van de impact van een korte, door leken aangeboden psychologische groepsinterventie (Group Problem Management Plus; gPM+) op de geestelijke gezondheid van vluchtelingen in een kamp, evenals op het opvoedingsgedrag en de geestelijke gezondheid van kinderen. De resultaten toonden aan dat gPM+ leidde tot minder depressieve symptomen, persoonlijk ervaren problemen, en disciplinaire opvoeding in vergelijking met de gebruikelijke zorg. Dit zou een indirect positief effect kunnen hebben op de kinderen van vluchtelingen.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: