Nieuws uit de Special Interest Groups

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit een aantal deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek. 

Op dit moment zijn er 7 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) traumatische rouw, 4) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 5) culturele diversiteit, 6) ouderen en psychotrauma, en 7) trauma in het forensisch veld. 

Indien u interesse heeft in deelname aan een SIG kunt u contact opnemen met de voorzitter van de desbetreffende groep (een overzicht vindt u hier).

Verder willen we graag de leden ondersteunen met het opstarten van nieuwe SIGs. Heeft u affiniteit met een specifiek thema binnen het psychotraumaveld  en wilt u zich samen met andere leden inzetten voor meer kennisdeling over dat thema, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met NtVP bestuurslid Samrad Ghane: s.ghane@parnassiagroep.nl. Mogelijke thema’s voor nieuwe SIG’s kunnen bijvoorbeeld zijn: kind en jeugd, neurobiologie en farmacotherapie, vaktherapie, seksueel geweld, of moreel trauma.

Special Interest Group: Ouderen en Psychotrauma

Deze keer vraag ik jullie aandacht voor de nieuwste publicatie van Ellen Gielkensen haar collega’s. Deze auteurs voegen spannende, gedetailleerde en gedegen studies toe aan de bestaande evidentie voor exposurebehandelingen bij ouderen.

We weten allen dat PTSS bij ouderen vaak gepaard gaat met comorbide psychiatrische of somatische aandoeningen. Deze situatie vormt niet alleen een probleem bij de herkenning van traumagerelateerde klachten bij ouderen, maar tempert ook de verwachtingen ten aanzien van een traumagerichte behandeling. De auteurs hebben de haalbaarheid onderzocht van EMDR bij ouderen met PTSS, waarbij ze bestaande comorbide psychiatrische aandoeningen en somatische ziekten in de analyse betrokken. Een lineaire mixed model benadering toonde een groot gunstig effect aan van EMDR behandeling bij ouderen op de symptoomernst van PTSS. Bovendien hadden de behandelduur en bestaande comorbide pathologie geen negatief effect op de behandelresultaten. Traumatische jeugdervaringen hebben dat wel. Deze resultaten onderstrepen het belang van de behandeling van PTSS bij ouderen met of zonder comorbide pathologie. Lees er meer over:

Gielkens, E. M. J., Sobczak, S., Rossi, G., & van Alphen, S. P. J. (2022, December 1). The Feasibility of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) for Older Adults With Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Comorbid Psychiatric and Somatic Disorders. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. Advance online

Het wordt me steeds duidelijker hoe breed en belangrijk de groeiende evidentie is in ons vakgebied. Op de recente conferentie van de Duitstalige vereniging voor psychotraumatologie (DeGPT) in Zürich genoot ik van de diversiteit en de kwaliteit van de vele bijdragen. In verband met het centrale thema (Trauma in de digitale wereld: van cybertrauma tot online therapie) was er veel aandacht voor diverse E-health interventies. Daarnaast waren er bijdragen over PTSS-behandeling volgens de richtlijnen met toevoeging van benaderingen als Yoga, elementen van Gestalt-therapie in een rescripting behandeling of psycho-educatie bij belangrijke transities. Ook waren er interessante bijdragen over PTSS-behandeling bij mensen met traumatische ervaringen in kindertehuizen, kostscholen of jeugddetentie, een project rond ‘bezettingskinderen’ (kinderen die verwekt zijn door soldaten van een bezettingsleger), traumabehandeling bij mensen met een geestelijke beperking (met gebruik van eenvoudige taal) en tenslotte thema’s als First Person Perspective en transgenerationaliteit, die voor de behandeling van ouderen zo belangrijk zijn.     

Wil je nog meer weten: zorg dat je erbij bent op de ESTSS-conferentie 2023! Het thema is voor ons heel relevant: Trauma and resilience through the ages: A life course perspective. Het zou leuk zijn elkaar in Belfast te ontmoeten.

Heb je een reactie of wil je ook deel uitmaken van de SIG Ouderen en Psychotrauma? Mail dan naar: Jeannette Lely, j.lely@centrum45.nl


Special Interest Group: Traumatische rouw

Wat gebeurt in ons brein wanneer wij rouwen? Deze vraag wordt door Mary-Frances O’Conner beantwoord in haar boek ‘Het rouwende brein’ dat in maart 2023 is verschenen. Mary-Frances is werkzaam als associate professor bij de Universitiet van Arizona en één van de weinige rouwonderzoekers die zich bezighoudt met het beschrijven van (persisterende) rouw vanuit neurowetenschappelijk perspectief. In dit boek worden haar wetenschappelijke bevindingen van de afgelopen twee decennia op een toegankelijke wijze beschreven waarmee zij praktische handvaten beoogt te bieden voor professionals die meer willen weten over de effecten van rouw op ons brein. Het boek is te bestellen via de bekende boekhandels:

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Traumatische Rouw? Mail dan naar: l.i.m.lenferink@utwente.nl


Special Interest Group: Culturele Diversiteit

In een recent review-artikel presenteren Richard Bryant en collega’s een overzicht van de literatuur over de impact van psychotrauma onder vluchtelingen. Hierin wordt onder andere stil gestaan bij de verhoogde prevalentiecijfers van PTSS ten opzichte van andere doelgroepen en de mogelijke oorzaken hiervan. De auteurs stellen dat bekende ontstaansmechanismen voor PTSS (waaronder neurologische, psychologische en sociaal-maatschappelijke factoren) bij vluchtelingen mogelijk net iets anders kunnen opereren dan bij andere populaties. Het artikel bespreekt ook de cross-culturele validiteit van PTSS en mogelijkheden voor psychologische interventies in de zogenaamde ‘low resource settings’.

Bryant, R. A., Nickerson, A., Morina, N., & Liddell, B. (2023). Posttraumatic Stress Disorder in Refugees. Annual Review of Clinical Psychology19.

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Trauma en culturele diversiteit? Mail dan naar: s.ghane@parnassiagroep.nl


CategoryNB-Maa23, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved