Nieuws uit de portefeuille: Diversiteit

Binnen het bestuur van de NtVP zijn er verschillende portefeuillehouders die toezien op de ontwikkelingen in hun expertisegebied. Simon Groen is binnen de NtVP verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Diversiteit’. Hij is werkzaam als antropoloog en onderzoeker bij De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie van GGZ Drenthe. 

Om diversiteit ten aanzien van psychotrauma structureel onder de aandacht te brengen is er een e-mail adres beschikbaar: diversiteit@ntvp.nl. Vragen over diversiteit ten aanzien van preventie en behandeling van en onderzoek naar diversiteit bij patiënten met traumatische klachten kunnen naar dit e-mail adres gestuurd worden. Je kunt dan denken aan sociaal-demografische kenmerken die een rol spelen in preventie, diagnostiek en  behandeling van angst- trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen. Bijvoorbeeld verschillen tussen mannen en vrouwen, sociale klasse, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, neurodiversiteit of etnische afkomst. Maar ook diversiteit in het behandelteam als een afspiegeling van de samenleving kan een thema zijn. Of stereotypering en sociale uitsluiting op basis van sociaal-demografische kenmerken. Ook publicaties over psychotrauma en diversiteit zijn van harte welkom op dit e-mail adres. Vragen, suggesties en opmerkingen worden beantwoord door de portefeuillehouder Simon Groen.

Positief nieuws over deze portefeuille is dat steeds meer universiteiten en hogescholen aandacht hebben voor diversiteit en inclusie. Zo heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) een diversiteitsfunctionaris aangesteld en is diversiteit en inclusie onderdeel van de strategie en beleid van deze universiteit. Ook de RuG heeft een e-mailadres voor vragen over diversiteit; diversity@rug.nl. Steeds meer universiteiten rekenen diversiteit en inclusie tot hun kernwaarden, zoals de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Leiden. In de Nota diversiteit van de UvA staan 4 thema’s centraal: 1. toegankelijkheid en studiesucces van studenten voor wie vanwege hun achtergrond studeren aan de universiteit minder vanzelfsprekend is; 2. succesvol samenwerken in divers samengestelde teams; 3. werving, selectie, aanstelling, bevordering en behoud van medewerkers met een diverse achtergrond en 4. identificatie en stimulering van good practices en kennisuitwisseling. De Universiteit Leiden heeft een blog over diversiteit. Janneke Plantenga, Diversity Dean van de Universiteit Utrecht laat op de website optekenen: “Het belangrijkste dat we willen bereiken is dat diversiteit vanzelfsprekend wordtDaarbij hebben we iedereen hard nodig, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat alle studenten en medewerkers zich aan onze universiteit geaccepteerd, gewaardeerd en veilig voelen.”

Ken jij meer van deze voorbeelden, deel ze dan via diversiteit@ntvp.nl.

CategoryNB-Sep21, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved