Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Het doel van het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is om geleerden, behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële vraagstukken over de gevolgen van stress en trauma. Het Journal richt zich niet enkel tot de posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar probeert ook andere stoornissen gerelateerd aan het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis te begrijpen, zoals depressieve stoornissen, middelenmisbruik, burn-out en neurobiologische of fysieke gevolgen. Met behulp van de nieuwste onderzoeken of klinische ervaringen op deze gebieden wordt spectrumbreed bijgedragen aan het voorkomen en behandelen van psychotraumagerelateerde klachten en stoornissen. Het European Journal of Psychotraumatology deelt de missie van de ESTSS om wetenschappelijke kennis over traumatische stress te verbeteren en te verspreiden. Papers kunnen bijvoorbeeld gaan over individuele gebeurtenissen, herhaald of chronisch (complex) trauma, grootschalige rampen of geweld.

De directe samenwerking van de NtVP met het internationaal netwerk via de Europese psychotrauma vereniging (ESTSS) en het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) stelt ons in staat deze kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een longitudinale studie werden veranderbare variabelen geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op de kans op een verminderde geestelijke gezondheid en professionele aanpassing na een potentieel traumatische gebeurtenis bij medewerkers in de kinderbescherming. In een latente klassenanalyse (LCA) werden subgroepen geïdentificeerd van individuen met duidelijke patronen van PTSS-symptomen, waaronder dissociatieve symptomen, om deze resultaten te vergelijken met de categorisering van PTSS subtypes met en zonder dissociatieve kenmerken. In een andere studie onderzochten de onderzoekers de effecten van het tijdstip van de dag op de frequentie en kenmerken van intrusieve herbelevingen.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd gekeken naar het ontwikkelingsverloop van PTSS- en depressiesymptomen en de onderlinge relatie tussen deze symptomen in de eerste maanden na een trauma bij 217 kinderen en adolescenten. Een systematische review onderzocht de neurale correlaten van stress bij seksuele minderheden. Een randomized controlled trial beoordeelde de effectiviteit van ABCDE, een protocol voor psychologische eerste hulp, bij 221 volwassenen met een recent trauma.

Deze kwalitatieve retrospectieve studie onderzocht moral injury en de gerelateerde gevolgen voor de mentale gezondheid in verband met immigratiedetentie op Nauru door middel van interviews met 13 personen die naar Australië zijn gevlucht. De belangrijkste thema’s waren het risico in eigen land en de verwachting bescherming te krijgen als voornaamste redenen om te vluchten, de ervaring van ontbering, gebrek aan zeggenschap, geweld en onmenselijkheid na aankomst en het gevoel onherstelbaar beschadigd te zijn als gevolg daarvan. De resultaten benadrukken dat we ervoor moeten zorgen dat alle asielzoekers veiligheid, ethische (en snelle) procedures, en de juiste steun en kansen krijgen.

In de afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie onderzocht sekseverschillen in PTSS-symptoomverloop gedurende één jaar na het trauma bij 554 spoedeisende hulp patiënten met ernstig letsel. Een systematische meta-analyse onderzocht de prevalentie van geestelijke gezondheidssymptomen waaronder angst en depressie tijdens de COVID-19 pandemie in de algemene bevolking in Oost-Europa. Een andere studie onderzocht drempels bij het verkrijgen en voortzetten van geestelijke gezondheidszorg voor personen met dissociatieve symptomen en dissociatieve stoornissen.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één van deze studies werden de relaties tussen emotionele ontregeling, dissociatie en zelfverwonding onderzocht bij patiënten met een dissociatieve stoornis, en patronen van emotionele ontregelingsproblemen onderzocht bij patiënten met dissociatieve stoornissen met en zonder recente geschiedenis van zelfverwonding. In een tweede studie werd getracht een beter begrip te krijgen van de associatie tussen causale overtuigingen over PTSS en culturele aspecten, evenals andere contextuele en individuele correlaten van causale overtuigingen. Het doel van een andere studie was om een gemodereerd mediatiemodel te ontwikkelen om te beoordelen of de associatie tussen psychologisch trauma en psychotische symptomen gemedieerd wordt door dissociatie en gemodereerd wordt door ouderlijke mishandeling.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In één studie werd de prevalentie van posttraumatische stressstoornis bij 2153 medewerkers in de Franse gezondheidszorg gemeten en werden risicofactoren en beschermende factoren tijdens de epidemie in kaart gebracht. Een cross-sectionele studie bij 141 slachtoffers van trauma onderzocht de relatie tussen kwetsbare hechtingsstijl, afwijzingsgevoeligheid en PTSS. Een andere studie onderzocht de redenen voor zelfverwonding bij een klinische steekproef van 156 patiënten met dissociatieve stoornissen. In één studie werd de prevalentie van depressieve-, angst- en PTSS-symptomen en het verband met de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, het gezondheidszorggebruik en de terugkeer naar het werk bij volwassen letselpatiënten bepaald. Een review onderzocht de rol van organisatorische factoren in het verbeteren of voorkomen van secundaire traumatische stress, vicair trauma en compassiemoeheid.

Page 3 of 50 1 2 3 4 5 50

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2022 NTVP - All Rights Reserved