ISTSS Briefing Paper: Global Climate Change and Trauma

Bron: ISTSS

Als mens kan onze lichamelijke en psychische gezondheid niet los worden gezien van de omgeving waarin we leven. Klimaatverandering zal, als er niets aan wordt gedaan, naar verwachting catastrofale gevolgen hebben voor de psychische gezondheid van hele bevolkingsgroepen. De gevolgen van de klimaatverandering voor traumatische stress en andere aspecten van de psychische gezondheid komen  in de eerste plaats voort uit problemen die collectief, maar niet door iedereen in gelijke mate, worden ervaren. Het gaat onder meer om onvoldoende politieke wil en schadelijk beleid, verhoogde blootstelling aan rampen, armoede, geweld, de erosie van belangrijke gebieden en landschappen, en schade aan de menselijke fysieke gezondheid en de gezondheid van ecosystemen. Deze briefing paper geeft een overzicht van de huidige kennis met betrekking tot klimaatverandering en traumatische ervaringen en identificeert een aantal hiaten om een snelle ontwikkeling en samenwerking over dit onderwerp op het gebied van de volksgezondheid, beleid, klinische en onderzoeksgebieden te stimuleren.

We beschrijven hoe acute en chronische of geleidelijke klimaatveranderingsomstandigheden de frequentie en ernst van DSM-5 criterium A traumatische gebeurtenissen kunnen beïnvloeden, en hoe die vervolgens kunnen resulteren in posttrauma-psychopathologie. Wij veronderstellen dat klimaatverandering bijdraagt aan traumatische stress en psychische klachten door de opeenstapeling van collectieve stressoren veroorzaakt door klimaatverandering, die echter niet evenredig tussen bevolkingsgroepen verdeeld zijn. Dit vind plaats gedurende de gehele levensloop en over sociale, economische en milieudomeinen heen. We beschrijven ook een groeiend onderzoeksgebied dat zich richt op de effecten van plaatsvervangende stressoren en het anticiperen op klimaatveranderings gerelateerde stressoren. We bespreken factoren die de psychische gezondheid kunnen verbeteren in de context van klimaat-gerelateerde stressoren, die positieve collectieve actie kunnen bevorderen en factoren die bijdragen aan psychosociale aanpassing, en de noodzaak voor verder werk op deze gebieden. We bespreken specifieke theoretische implicaties van individuele en collectieve daden op posttraumatische groei en potentiële nieuwe gebieden van onderzoek naar posttraumatische groei in de context van klimaatverandering. We bespreken relevante huidige en toekomstige volksgezondheids-, beleids-, klinische en onderzoeksinitiatieven, en doen aanbevelingen voor elk van deze gebieden.

Er bestaan inmiddels doeltreffende en haalbare methoden om de gevolgen van de klimaatverandering te veminderen en indien deze snel en op passende wijze worden toegepast, kunnen zij mogelijk trauma’s voor de komende generaties voorkomen. Wij hopen dat dit document ertoe zal bijdragen dat de aandacht wordt gevestigd op de beschikbare evidentie en de evidentie en maatregelen die nodig zijn om de psychische gezondheid en het welzijn van mensen, gemeenschappen en samenlevingen prioriteit te geven te bevorderen en te beschermen ten aanzien van de klimaatverandering.

Lees meer…

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved