Het begrijpen van ervaringen van moeders met positieve veranderingen na de dood van een pasgeboren baby

Auteurs: Amy Waugh, Gundi Kiemle & Pauline Slade

Originele titel: Understanding mothers’ experiences of positive changes after neonatal death

Achtergrond: Het overlijden van een pasgeboren baby kan leiden tot vele negatieve uitkomsten voor ouders. Posttraumatische groei beschrijft positieve persoonlijke verandering wat kan plaatsvinden na de worsteling met een traumatische gebeurtenis, dit is in deze context nog niet onderzocht.
Doel: Deze studie had als doel de ervaringen van moeders van wie een pasgeboren baby is overleden te begrijpen en in het bijzonder te begrijpen in hoeverre moeders in staat waren positieve veranderingen te ervaren in hun leven sinds het overlijden van hun baby. Deze studie had ook tot doel te exploreren wat de factoren waren die deze veranderingen hebben gefaciliteerd of belemmerd.
Methode: Tien moeders van wie de baby in de pasgeboren periode was gestorven, tussen 2 en 10 jaar eerder, werden geworven. Moeders namen deel aan semigestructureerde, één-op-één interviews. Interviewtranscripten werden geanalyseerd door gebruik te maken van Template Analysis.
Resultaten: Ondanks het voortdurende verdriet, herkenden de moeder positieve persoonlijke verandering in hun zelf-perceptie, relaties en levensfilosofie, dit komt overeen met het posttraumatische groeimodel. Moeders benoemden ook factoren die deze veranderingen hebben gefaciliteerd of belemmerd, die werden gecategoriseerd in vijf thema’s: ‘persoons-gerichte zorg’, ‘betekenisgeving’, ‘persoonlijke omgangsstrategieën’, ‘leren ermee te leven’ en ‘identiteit;’.
Conclusies: Deze studie wees uit dat de moeders een bewuste persoonlijke beslissing maakten om te leren omgaan met hun ervaring; dit is een unieke bevinding die nader onderzoek behoeft. Factoren die groei hebben gefaciliteerd of belemmerd vonden beiden plaats als elementen binnen dezelfde vijf thema’s, wat aangeeft dat alle geïdentificeerde domeinen voor en na het overlijden in potentie persoonlijke groei kunnen faciliteren of belemmeren. Belangrijker nog, deze bevindingen geven aan dat persoons-gerichte diensten, die afhankelijk zijn van individuele behoeften ten tijde van alle fasen, van enorm belang zijn in het geven van zorg aan moeders in de context van verlies.

Kernwoorden: posttraumatische groei; persoonlijke groei; neonataal overlijden; kwalitatief onderzoek; Template Analysis

APA citatie: Waugh, A., Kiemle, G., & Slade, P. (2018). Understanding mothers’ experiences of positive changes after neonatal death. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1528124. doi:10.1080/20008198.2018.1528124

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 8 september 2018, online gepubliceerd op 22 oktober 2018.

© 2021 NTVP - All Rights Reserved