Aanvraag hercertificering Psychotraumatherapeut NtVP

Certificering als Psychotraumatherapeut bij de NtVP is steeds geldig voor periodes van vijf jaar. Na iedere periode is herregistratie nodig om de certificering voor vijf jaar te verlengen. Vanaf een half jaar voor het verstrijken van de vervaldatum kunt u een verzoek indienen voor herregistratie.

Waaraan moet ik voldoen als ik in aanmerking wil komen voor herregistratie?

Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie gelden de volgende algemene uitgangspunten:

 1. U bent momenteel ofwel ingeschreven is in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater; of behoort tot een groep waarvoor door de NtVP een uitzondering is gemaakt (momenteel: in België werkzame en geregistreerde psychologen of psychiaters, Orthopedagoog Generalisten).
 2. U beschikt over voldoende actuele werkervaring. Dit houdt in dat u minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar werkzaam bent geweest en minimaal 16 uur per week heeft gewerkt, waarvan minimaal 6 uur als behandelaar van psychotraumacliënten.
 3. U kunt aantonen kennis te hebben over actuele ontwikkelingen in het veld van psychotrauma. Hiertoe dient men de afgelopen 5 jaar minimaal 40 uur door de NtVP geaccrediteerde bijscholing te hebben gevolgd of congressen te hebben bijgewoond op het gebied van psychotrauma of gerelateerde stoornissen. Als deelname aan congressen gelden ook presentaties op deze congressen en voor 50% (20 uur) mogen deze eisen vervangen worden door een of meerdere publicaties op het terrein van psychotrauma in een peer-reviewed tijdschrift.
 4. U kunt aantonen actuele ervaring te hebben met diagnostiek van psychotrauma. Op dit moment betekent dit dat u in staat moet zijn om minimaal 1 diagnostische methode voor trauma (e.g. CAPS, KID) toe te passen. Ook bent u in staat een casusconceptualisatie te maken en te bespreken.
 5. U heeft kennis en vaardigheden onderhouden in het toepassen van 2 evidence-based behandelwijzen.
 6. U kunt aantonen recent gebruik te hebben gemaakt van emotie-regulerende of veerkracht-verhogende technieken bij de behandeling van cliënten met psychotrauma.

Hoe kan ik een aanvraag doen tot herregistratie?

U kunt zich laten herregistreren door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Voor zover u informatie die daar gevraagd wordt niet kwijt kunt u in het aanvraag formulier wordt u gevraagd deze in een van de antwoord vakken aan het einde van het formulier in te vullen. Daarnaast is het mogelijk om bewijsstukken te uploaden.

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren?

 1. Bewijsstukken van uw registratie in het BIG-register.
 2. Een werkgeversverklaring ten aanzien van de gewerkte uren met cliënten met trauma-(gerelateerde) problematiek, met vermelding van eventuele diagnostische activiteiten. Voor vrij-gevestigden: een accountantsverklaring t.a.v. de gewerkte uren en een zelfevaluatieformulier over de wijze van werken;
 3. Bewijsstukken van publicaties of door de NtVP geaccrediteerde gevolgde congressen of scholingsactiviteiten. Aangezien de NtVP de afgelopen jaren nog geen congressen of opleidingen heeft geaccrediteerd, worden congressen/opleidingen van de NtVP, ESTSS, ISTSS en overige (inter)nationale psychotraumaverenigingen als geaccrediteerd beschouwd, evenals congressen/opleidingen van erkende verenigingen op het terrein van evidence-based behandelingen, voor zover deze gericht zijn op de behandeling van psychotrauma en/of gerelateerde stoornissen. De Certificeringscommissie zal beoordelen in hoeverre deze mee kunnen tellen voor herregistratie.
 4. Een werkgeversverklaring, zelfevaluatie, supervisieverklaring of het getuigschrift van een opleiding waaruit uw ervaring met de diagnostische methode voor trauma en het maken van een casusconceptualisatie blijkt.
 5. Bewijsstukken van de herregistratie bij therapieverenigingen van 2 evidence-based behandelwijzen; ofwel een recente supervisie- (of minimaal intervisie-) verklaring met betrekking tot deze behandelwijzen.
 6. Een werkgeversverklaring, zelfevaluatie of supervisie-/intervisieverklaring waaruit uw ervaring met emotie-regulerende of veerkracht-verhogende technieken bij de behandeling van cliënten met psychotrauma blijkt. Ook volstaat bewijs dat u gedurende de afgelopen 5 jaar een opleiding of training in een van deze technieken gevolgd heeft.

Ik heb mijn aanvraag verstuurd, wat gebeurt er nu?

Nadat het volledige dossier is ontvangen en de kosten voor herregistratie zijn voldaan worden de ingediende stukken binnen 2 maanden door de certificeringcommissie beoordeeld. Indien de certificeringscommissie concludeert dat op een of meerdere terreinen niet voldaan is aan de eisen geeft zij een inhoudelijk onderbouwde beslissing af. In de andere gevallen geeft zij een bewijs voor herregistratie af. Deze is geldig voor een periode van 5 jaar.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact op nemen met de projectgroep certificering van de

NtVP, via certificering@ntvp.nl. Zij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de registratie? Aarzel ook dan niet om contact op te nemen.

Aanvraagformulier

Hercertificering aanvraag

  Correspondentieadres

  Voorwaarden
  Opleiding
  Beroepsvereniging
  Werkzaamheden  Correspondentie
  De NtVP laat correspondentie zoveel mogelijk per e-mail. Daarnaast sturen wij regelmatig oproepen, vacatures of andere wetenswaardigheden betreffende de NtVP rond. Wilt u goed op de hoogte gehouden worden vul dan duidelijk leesbaar uw emailadres in, liefst twee adressen, dan weten wij zeker berichten bij u goed aankomen
  Bijscholing in de afgelopen 5 jaar (opleidingen en cursussen)

  Bijscholing in de afgelopen 5 jaar (congressen)
  Diagnostiek
  Onderhouden van behandelvaardigheden

  Stabilisatie
  Overige ervaringen in de afgelopen vijf jaar
  Uploaden bewijsstukken

  Extra opmerkingen

  In behandeling name aanvraag
  Na indiening van het Aanvraagformulier Certificering Psychotraumatherapeut krijgt u een emailbericht ter verificatie van uw emailadres. Na deze verificatie, na ontvangst van alle benodigde stukken en na betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt hierover bericht.


  De NtVP werkt samen met de volgende partijen: