Een systematische review en meta-analyse van correlaten van Persisterende Complexe Rouwstoornis in volwassenen blootgesteld aan gewelddadig verlies

Auteurs: Carina Heeke, Christina Kampisiou, Helen Niemeyer & Christine Knaevelsrud

Originele titel: A systematic review and meta-analysis of correlates of prolonged grief disorder in adults exposed to violent loss

Achtergrond & Doel: Gewelddadig verlies (bijv. verlies door moord, suïcide, ongelukken) is geassocieerd met hoge niveaus van persisterende complexe rouwstoornis (PCR). De huidige meta-analyse richt zich erop om correlaten te identificeren van PCR in volwassenen blootgesteld aan gewelddadig verlies.
Methode: Wij voerden een systematische literatuur zoekopdracht uit in PsycINFO, PsycARTICLES, PubMed, Web of Science en Scopus. Wij gebruikten de Pearson Correlatiecoëfficiënt r als maat voor effectgrootte en een random effects model (REM) werd toegepast om effectgroottes te berekenen.
Resultaten: Zevenendertig geschikte onderzoeken gepubliceerd tussen 2003 en 2017 (N=5911) onthulden 29 potentiële correlaten. De meeste onderzoeken maakten gebruik van een cross-sectioneel design. Analyses lieten grote effectgroottes zien voor comorbide psychopathologie (r=.50 – .59), suïcidaliteit (r=.41, 95% CI (.30; .52]) en piekeren (r=.42, [.31; .52]), terwijl medium effectgroottes werden gevonden voor blootstelling aan traumatische gebeurtenissen en factoren rondom de relatie met de overledene. Kleine effectgroottes kwamen naar voren voor sociodemografische karakteristieken, meervoudig verlies, fysieke symptomen en religieuze overtuigingen. Tien variabelen lieten geen significant verband zien met PCR. Heterogeniteit en een klein aantal studies die bepaalde correlaten onderzochten werden geobserveerd.
Conclusies: De verbanden met psychologische stoornissen kunnen wijzen op gedeelde mechanismen van psychopathologie. Tevens raden wij clinici aan om zorgvuldig suïcidale ideatie te beoordelen onder individuen met PCR die zijn blootgesteld aan gewelddadig verlies. Verder onderzoek is gerechtvaardigd middels longitudinale onderzoeksdesigns met grote steekproeven om de relevantie van deze factoren voor de ontwikkelen van PCD te begrijpen.

Sleutelwoorden: persisterende complexe rouwstoornis, correlaten, persistente complexe rouwstoornis, meta-analyse, gewelddadig verlies, rouw.

Citatie: Carina Heeke, Christina Kampisiou, Helen Niemeyer & Christine Knaevelsrud (2017) A systematic review and meta-analysis of correlates of prolonged grief disorder in adults exposed to violent loss, European Journal of Psychotraumatology, 8:sup6, DOI: 10.1080/20008198.2019.1583524

Vertaling door Steven de Jong

Geaccepteerd voor publicatie op 6 februari 2019, online gepubliceerd op 27 maart 2019.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved