Opleidingen

Om behandelaren in de gelegenheid te stellen de benodigde kwalificaties voor Psychotraumatherapeut NtVP te behalen, heeft de NtVP een aantal opleidingsinstituten en opleidingen geaccrediteerd.
De opleidingsinstituten moeten voldoen aan een aantal eisen op het terrein van de onderwijskwaliteit, kennis van het veld (zorg en meer specifiek behandeling) en op het terrein van de bedrijfsvoering.

De NtVP heeft de opleiding zelf gesplitst in een aantal onderdelen, te weten:

  • inleiding psychotrauma; deze module bevat algemene achtergrondkennis over psychotrauma
  • diagnostiek en indicatiestelling: deze module gaat in op de zaken die belangrijk zijn bij de diagnostiek van psychotrauma en het indiceren van de gewenste behandeling. Verder moet minimaal een diagnostisch instrument worden beheerst.
  • modules waarin men leert minimaal 2 evidence based behandelingen op gevorderd niveau toe te passen. Momenteel zijn dit EMDR en Trauma Focused CGT.
  • stabilisatie: in deze module ligt de nadruk op de kennis van de hedendaagse discussie rondom het al dan niet toepassen van stabilisatie en het beheersen van basale stabilisatie technieken.
  • een uitbreidings- of verdiepingsmodule. Hierin kan de kandidaat zelf een accent binnen de opleiding leggen, bijvoorbeeld gericht op een doelgroep. Daarin is ruimte voor een nog niet volledig evidence based, of meer experimentele behandeling.

Geaccrediteerde opleidingen dekken over het algemeen een of meerder van deze modules af. Voor zover dit niet het geval is, bijvoorbeeld als de praktische delen elders moeten worden gevolgd, is dit door de NtVP specifiek bij de accreditatie van deze opleiding vermeld. De NtVP zal dit ook op haar website vermelden.

Geaccrediteerde opleidingen kunt u hier vinden.

stock-photo-business-man-writing-training-concept-116236447

Geaccrediteerde supervisoren en hun domein

Voor de praktijkdelen kunt u gebruik maken van supervisoren die door het opleidingsinstituut worden ingezet of zelf een supervisor zoeken. Supervisoren moeten als zodanig erkend zijn op het vakgebied waar zij supervisie geven. De NtVP erkent supervisoren van de VEN, VGCT, BIG-opleidingen en zij die ingeschreven zijn in het NVP-register.

Indien u niet aan de bovenstaande vereisten voldoet kunt u dispensatie aanvragen als u aan de volgende eisen voldoet:

  • Minimaal 3 jaar ervaring als opleider/supervisor en dit kunnen onderbouwen met een overzicht.
  • Aantoonbaar mensen begeleiden/supervisie geven hetgeen blijkt uit een verklaring van werkzaamheden.
  • 2 schriftelijke aanbevelingsbrieven van erkende supervisoren als kwalitatieve toets.
  • Registratie als psychotraumatherapeut.

U kunt zich als supervisor laten registreren bij de NtVP of een aanvraag voor dispensatie indienen bij de certificeringscommissie. U kunt hiervoor contact opnemen met de ambtelijk secretaris via certificering@ntvp.nl

In het overzicht van de gecertificeerde leden van de NtVP (register) kunt u zien welke psychotraumatherapeuten als supervisor erkend zijn door gespecialiseerde verenigingen.

Opleidingen voor hercertificering

Voor hercertificering ligt de nadruk op het onderhouden van kennis en kunde, en het bijblijven met relevante actuele ontwikkelingen.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: