Opleiders en opleidingsinstituten

Voor het certificeringsprogramma van de NtVP zijn per registratie verscheidene competenties geformuleerd. Om te helpen deze te behalen heeft de NtVP een pakket aan onderwerpen en vaardigheden gedefinieerd, die iemand die zich wil laten certificeren moet beheersen. De NtVP ziet zichzelf als houder van het kwaliteitskeurmerk en wil daarom niet zelf opleidingsinstituut zijn. De rol van de NtVP is om te beoordelen of door derden aangeboden opleidingen en begeleiding voldoen aan de inhoudelijke, didactische en overige eisen die voor het verwerven van de competenties nodig zijn.
De NtVP beoordeelt daarvoor zowel de aanbieder van de opleiding als de desbetreffende opleiding. Indien beide voldoen aan de door de NtVP gedefinieerde eisen worden zowel het opleidingsinstituut als de opleiding geaccrediteerd en geldt het met goed gevolg doorlopen van de opleiding als het vervullen van een of meerdere eisen voor het behalen van een NtVP certificaat. Voor supervisie geldt een vergelijkbaar traject.

Beoordelingsprocedure opleidingsinstituut en opleiding.

Voor het accrediteren van een opleidingsinstituut kijkt de NtVP naar de volgende factoren:

 • kwaliteitserkenning van het opleidingsinstituut, zoals CRKBO, VETRON, CEDEO, ISO
 • ervaring met het geven van opleidingen in het betreffende domein
 • continuïteit van het opleidingsinstituut en opleidingsaanbod
 • bekwaamheid van docenten, sprekers, supervisoren
 • toetsingsregeling, resp. examen reglement

Voor de opleiding worden de volgende zaken beoordeeld:

 • inhoud van de cursus
 • doelgroep en het niveau van de deelnemers
 • gebruik didactische werkvormen
 • bevoegdheid en bekwaamheid van docenten en supervisoren
 • wijze van toetsing
 • gebruikte literatuur

De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie van specialisten op het gebied van onderwijs en psychotrauma, de z.g. accreditatie commissie. Naast accreditatie van de opleiding of afwijzing daarvan kan het oordeel van de commissie bestaan uit een advies tot het aanpassen van de ingediende aanvraag. De commissie streeft ernaar om het opleidingspakket in samenspraak met de opleidingsinstituten te ontwikkelen en actueel te houden.
Accreditatie van een instituut geldt voor 5 jaar. In speciale gevallen kan de commissie daarvan afwijken, bijvoorbeeld als het een experimentele opleiding betreft.

Naast het accrediteren van de opleiding wil de NtVP graag zicht blijven houden op de kwaliteit en de actualiteit van de uitvoering van opleidingen. Daartoe kan de accreditatie commissie bij het opleidingsinstituut gegevens opvragen, of een visitatie uitvoeren. Dit kan leiden tot aanbevelingen of intrekking van de accreditatie. Tegen beslissingen van de accreditatie commissie kan het opleidingsinstituut bezwaar en desgewenst beroep aantekenen.

Beoordelingsprocedure supervisoren

Supervisoren dienen erkend te zijn als supervisor in het domein waarover zij supervisie geven.
Zij dienen dus zowel erkend te zijn als supervisor, als aantoonbaar ervaren in het onderwerp waarover zij superviseren.
De NtVP erkent de volgende supervisoren:

 • supervisoren van de VEN of VCGT met aantoonbare ervaring in het superviseren van behandelingen van getraumatiseerde cliënten
 • Supervisoren van BIG opleidingen en supervisoren ingeschreven in het NVP register, met aantoonbare ervaring in het domein dat zij superviseren

Indien u niet aan bovenstaande vereisten voldoet kunt u dispensatie aanvragen als u aan de volgende eisen voldoet:

 • Minimaal 3 jaar ervaring als opleider/supervisor en dit kunnen onderbouwen met een overzicht.
 • Aantoonbaar mensen begeleiden/supervisie geven hetgeen blijkt uit een verklaring van werkzaamheden.
 • 2 schriftelijke aanbevelingsbrieven van erkende supervisoren als kwalitatieve toets.
 • Registratie als psychotraumatherapeut.

U kunt zich als supervisor laten registreren bij de NtvP of een aanvraag voor dispensatie indienen bij de certificeringscommissie. U kunt hiervoor contact opnemen met de ambtelijk secretaris via opleiding@ntvp.nl

Aanvragen van erkenning als opleidingsinstituut

De accreditatie aanvraag wordt binnen een periode van 6 weken behandeld, nadat alle stukken zijn ontvangen. Deze periode kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Aanvragen van accreditatie voor een opleiding

Accreditatie van een opleiding kan slechts worden aangevraagd indien het opleidingsinstituut is geaccrediteerd.

De aanvrager dient de volgende stukken te versturen naar opleiding@ntvp.nl:

– Het ingevulde formulier voor opleidingen
– Het volledige draaiboek van de opleiding
– CV’s van de docenten
– Eisen waaraan supervisoren dienen te voldoen (indien van toepassing)

Als alle benodigde stukken ontvangen zijn wordt de aanvraag binnen 6 weken in behandeling genomen. Deze periode kan eenmalig met een periode van 6 weken worden verlengd.

Aanvragen van accreditatie voor een eenmalige scholingsactiviteit

Onder deze aanvragen worden workshops, cursussen, webinars, congressen of onderdelen hiervan verstaan.

De aanvrager dient de volgende stukken te versturen naar opleiding@ntvp.nl:

– Het ingevulde formulier voor eenmalige aanvragen
– CV’s van de docenten of sprekers
– Een draaiboek van de scholingsactiviteit (indien van toepassing)

Als alle benodigde stukken ontvangen zijn wordt de aanvraag binnen 6 weken in behandeling genomen. Deze periode kan eenmalig met een periode van 6 weken worden verlengd.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: