Eisen

Het deskundigheidsgebied van de Psychotraumatherapeut NtVP omvat algemene kennis over psychotrauma, het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan en het toepassen van psychologische behandelingsmethoden ten aanzien van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand na het meemaken van een of meerdere traumatische gebeurtenissen.
Daarnaast heeft hij of zij recente werkervaring in het behandelen van cliënten met psychotrauma en daaraan gerelateerde stoornissen.
De Psychotraumatherapeut voldoet aan de vooropleidingseisen met een BIG-registratie als gezondheidspsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Men dient minimaal 3 jaar werkzaam te zijn met deze BIG-registratie. In het competentieprofiel zijn in hoofdlijnen de volgende eisen opgenomen:

Psychodiagnostiek

De Psychotraumatherapeut NtVP is in staat om normale van verstoorde verwerkingsreacties te onderscheiden.

De Psychotraumatherapeut NtVP:

 1. heeft kennis van:
  – de kenmerken van uiteenlopende traumatische ervaringen;
  – de mogelijke gevolgen en de uitingsvormen van de traumatische ervaringen;
  – de mogelijke samenhang van posttraumatische klachten met andere problematiek op as-I
  en/ of as-II én de rol van culturele, sociale, leeftijd- en genderaspecten;
  – de invloed van cognitieve- en geheugenprocessen op en na traumatische ervaringen en de
  verstoring van het gevoel van veiligheid op de klachtpresentatie.
 2. besteedt in het diagnostisch proces specifiek aandacht aan het inschatten van de gevolgen voor systeem, werk en omgeving en de wisselwerking tussen trauma en deze gebieden en het inschatten van de risico- en beschermingsfactoren
 3. vraagt tijdens het diagnostische proces met voldoende rust, empathie en begrenzing naar traumatische ervaringen en traumagerelateerde klachten en gaat professioneel om met mogelijke reacties.
 4. is in staat om een gevalideerde vragenlijst en een klinisch interview met betrekking tot de diagnostiek van psychotraumaklachten te hanteren.
 5. besteedt expliciet aandacht aan de comorbiditeit van PTSS (zoals depressie, overige angststoornissen, dissociatieve stoornissen, verslaving, lichamelijk onverklaarde klachten, persoonlijkheidsstoornissen), differentiaaldiagnose en de interactie met lichamelijke stoornissen.

shutterstock_466543097-klein

Indicatiestelling

De Psychotraumatherapeut NtVP is in staat om een diagnose te stellen, een onderbouwde indicatie voor behandeling te stellen en een behandelingsplan op te stellen.
De Psychotraumatherapeut NtVP:

   1. heeft overzicht over beschikbare specifieke psychologische behandelingsmethoden voor traumagerelateerde stoornissen, alsmede over andere vormen van behandeling, waaronder psychofarmaceutische behandeling;
   2. is in staat om in te schatten welke problematiek prioriteit heeft in de behandeling en welke plaats een op verwerking gerichte behandeling inneemt;
   3. is op de hoogte van de bestaande evidence en clinical based richtlijnen voor het behandelen van PTSS;
   4. geeft uitleg over de behandelmogelijkheden, de te verwachte effecten, resultaten, risico’s en bijwerkingen van een behandeling;
   5. maakt met de cliënt en/ of het systeem afspraken ter voorbereiding op de behandeling en, indien nodig, om ontregeling te voorkomen;
   6. heeft kennis van de sociale kaart met betrekking tot psychotraumazorg en is staat om deze instellingen te consulteren en, indien nodig, cliënten te verwijzen (bijvoorbeeld in crisissituaties of als de cliënt medicatie nodig heeft);
   7. heeft oog voor de diversiteit aan doelgroepen (vluchtelingen, beroepsgerelateerde problematiek, slachtoffers huiselijk geweld, etc.).

shutterstock_307929959-klein

Behandeling

De Psychotraumatherapeut NtVP voert traumagerichte behandelingen op professionele wijze uit.

De Psychotraumatherapeut NtVP:

   1. is in staat om betrokkenen te informeren over normale en verstoorde verwerkingsreacties na een traumatische gebeurtenis door:
    – uitleg te geven over de mogelijke relatie tussen de traumatische gebeurtenis en de symptomen (psycho-educatie);
    – praktische adviezen te geven om minder last te hebben van symptomen;
    – te motiveren voor een traumagerichte behandeling;
    – stabiliserende technieken toe te passen
    – interventies met betrekking tot terugvalpreventie uit te voeren.
   2. beheerst tenminste twee methoden van evidence based therapie met betrekking tot traumagerelateerde stoornissen op een gevorderd niveau en is daarbij in staat in te schatten wanneer een bepaalde traumagerichte behandeling geïndiceerd is of de voorkeur verdient en is in staat om beargumenteerd af te wijken van het standaardprotocol indien onvoldoende vooruitgang wordt geboekt of te verwijzen naar een meer geëigende behandeling, die men zelf niet kan bieden.

Ethische en morele kwesties

De Psychotraumatherapeut NtVP is bekend met morele en ethische dillema’s (zoals het ‘false memory’ fenomeen, illegaliteit bij asielzoekers, sociale marginalisatie van trauma slachtoffers (b.v. veteranen, vluchtelingen), culturele fenomenen m.b.t. opvoeding, eerwraak, daderschap, etc.), en weet hiermee zowel in het diagnostische proces als in het behandelproces op een vakkundige manier mee om te gaan.

Modules Psychotraumatherapeut

Om in aanmerking te komen voor de registratie als Psychotraumatherapeut dient er voldaan te worden aan de onderstaande 6 modules.

Module 1 – Inleiding psychotrauma; deze module bevalt algemene achtergrondkennis over psychotrauma.
Module 2 – Diagnostiek en indicatiestelling: deze module gaat in op de zaken die belangrijk zijn bij de diagnostiek van psychotrauma en het indiceren van de gewenste behandeling. Training in een traumaspecifiek diagnostische instrument moet worden beheerst.
Module 3 – Een door de VEN geaccrediteerde EMDR vervolgopleiding
Module 4 – Trauma Focused CGT (zoals BEPP, NET, Exposure, TF-CGT of cognitieve gedragstherapie met een duidelijke focus op trauma), inclusief supervisie over 50 behandeluren bij een erkend supervisor op dit domein.
Module 5 – Stabilisatie: in deze module ligt de nadruk op de kennis van de hedendaagse discussie rondom het al dan niet toepassen van stabilisatie en het beheersen van basale stabilisatie technieken.
Module 6 – Een uitbreidings- of verdiepingsmodule. Hierin kan de kandidaat zelf een accent binnen de opleiding leggen, bijvoorbeeld gericht op een doelgroep of behandelmethode anders dan in module 3 of 4. Hier is ruimte voor een nog niet volledig evidence based, of meer experimentele behandeling.

Psychotraumatherapeut NtVP in opleiding

De kwaliteitsregistratie van Psychotraumatherapeut NtVP in opleiding kan worden toegekend aan personen die voldoen aan onderstaande eisen en bekwaamheden:

   • voldoet aan de vooropleidingseisen met een BIG-registratie als gezondheidspsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater
   • minimaal 12 uur per week werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan 5 uur met cliënten met psychotrauma gerelateerde klachten of stoornissen
   • beheerst tenminste één van de evidence-based behandelwijzen conform de eisen van module 3 (EMDR) of 4 (traumagerichte CGt, waaronder BEPP of NET) voor het certificaat Psychotraumatherapeut
   • voldoet aan de eisen van module 1 (inleiding psychotrauma) en/of module 2 (diagnostiek en indicatiestelling).

N.B. Binnen een termijn van 3 jaar na behalen van de registratie Psychotraumatherapeut NtVP in opleiding dient de opleiding tot Psychotraumatherapeut NtVP te zijn voltooid.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen: