In deze studie werd de mediërende rol van sociaal functioneren en veerkracht onderzocht in de relatie tussen psychologisch geweld dat in het verleden in een groepscontext is ervaren en huidige psychosociale lijdensdruk en psychopathologische symptomen. De resultaten werpen licht op de onderliggende mechanismen die betrokken zijn bij de relatie tussen psychologisch groepsmisbruik en leed na dit soort traumatische ervaringen. Bevindingen benadrukken de beschermende rol van sociale aanpassing, die kan helpen de veerkracht te bevorderen en te vergroten en psychosociale problemen en psychopathologische symptomen te verminderen bij overlevenden van psychologisch groepsgeweld.

Deze meta-analyse had tot doel de neurale veranderingen na succesvolle psychotherapie voor PTSS te onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat er weinig bewijs is voor een activatieverhoging in de
mediale prefrontale cortex of de rostrale anterieure cingulate cortex na succesvolle PTSS behandeling. De meeste studies vonden geen significante activatie veranderingen in de amygdala, insula, of hippocampus. Er is ook geen consistent bewijs voor volumeveranderingen in enig hersengebied na een behandeling

De lichaamsgerichte therapeutische benadering Somatic Experiencing®(SE) behandelt posttraumatische symptomen door het veranderen van de interoceptieve en proprioceptieve sensaties die geassocieerd worden met de traumatische ervaring. Dit is het eerste literatuuronderzoek naar de effectiviteit en de belangrijkste factoren van SE. De resultaten bieden voorlopig bewijs dat SE een effectieve behandeling is vaoor PTSS-gerelateerde symptomen en mogelijk ook toepasbaar is bij de behandeling van andere stoornissen.

In een gerandomiseerde klinische studie met 74 volwassen getraumatiseerde vluchtelingen bleek muziektherapie niet minder effectief te zijn dan standaard psychologische behandeling voor het verminderen van symptomen van posttraumatische stressstoornis. De significante veranderingen in welbevinden en dissociatie die werden gevonden bij muziektherapie waren ook nog zichtbaar bij 6 maanden follow-up.

Experts bevelen een stapsgewijze aanpak van de behandeling van complexe PTSS (CPTSS) aan, maar er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar fase 3-interventies voor re-integratie. Uit dit onderzoek blijkt dat dergelijke interventies de symptomen van CPTSS kunnen verminderen en de integratie kunnen bevorderen, maar het bewijs daarvoor is momenteel nog beperkt.

In deze studie werd de toepasbaarheid onderzocht van ontwikkelingsgerichte cognitieve verwerkingstherapie (D-CPT) om PTSS-symptomen te verminderen bij mishandelde jonge patiënten met en zonder waarschijnlijke complexe PTSS (CPTSS) volgens ICD-11 criteria. De bevindingen toonden een significante vermindering van PTSS-symptomen in beide groepen (wel of geen CPTSS) en de resultaten bleven stabiel gedurende een follow-up periode van 12 maanden.

Deze studie had tot doel de impact van de COVID-19-crisis op de geestelijke gezondheid na te gaan. In een grote wereldwijde steekproef werd COVID-19 geassocieerd met ernstigere mentale gezondheidsproblemen in vergelijking met andere stressvolle of traumatische gebeurtenissen. De impact van COVID-19 op de geestelijke gezondheid verschilde over de hele wereld, met een bijzonder grote impact in Latijns-Amerika.

Deze studie onderzocht de impact van de COVID-19 pandemie op studenten. De factorstructuur van de impact van COVID-19 werd met behulp van verkennende en bevestigende factor analyses bepaald. Een model met vijf factoren gaf de meest interpreteerbare oplossing. De factoren waren blootstelling, bezorgdheid, instabiliteit van huisvesting/voeding, gebruik van sociale media, en verandering in middelengebruik.

De meeste studies naar slaapstoornissen bij PTSS zijn uitgevoerd met mannelijke veteranen. Deze studie evalueerde subjectieve en objectieve beoordelingen van slaap bij jonge vrouwen met PTSS die seksueel geweld hebben meegemaakt. De slaapkwaliteit bij jonge vrouwen met PTSS is verminderd wat de lange termijn behandelrespons kan beïnvloeden. Een betere slaapkwaliteit is duidelijk gerelateerd aan een verbetering van PTSS symptomen, onafhankelijk van depressie en angst.

Dit onderzoek had tot doel de kloof tussen een psycho-medisch, medisch-ethisch en juridisch discours over mensenrechtenschendingen met betrekking tot PTSS te overbruggen. De studie beoordeelde en categoriseerde systematisch alle uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) die te maken hadden met PTSS en vond dat uitspraken van het EHRM sociale, ethische en juridische implicaties van PTSS aantonen.

Page 6 of 32 1 4 5 6 7 8 32
© 2023 NTVP - All Rights Reserved