De bevindingen van deze studie suggereren dat het hebben van een mishandelingsgeschiedenis een risicofactor is voor het hebben van meer uitdagingen in de overgang naar het ouderschap.

Het doel van deze studie was om verschillen te onderzoeken in zelfgerapporteerd trauma na kindermishandeling onder diverse patiëntenpopulaties. Onder de groep in behandeling voor middelenmisbruik werd kindermishandeling vaker gerapporteerd dan in de groep in behandeling voor andere psychische stoornissen.

Ruim 40 procent van de Syriërs in Nederland kampt met psychische problemen, maar het percentage dat hulp krijgt ligt op slechts 13 procent. Syrische medevluchtelingen worden nu getraind om basale psychische zorg te verlenen.

In deze studie werden onder de ouders van kinderen die betrokken waren bij de Amsterdamse zedenzaak metingen verricht voor PTSS, dissociatie, seksuele en niet-seksuele gedragsproblemen en gehechtheidsonzekerheid bij hun kinderen. Ook werd het psychisch welzijn van de ouders gemeten.

Onderzoek onder een Duitse steekproef toonde aan dat de kans significant toenam voor veelvoorkomende morbiditeit en doodsoorzaken zoals obesitas, diabetes, kanker en beroerte naarmate er in de voorgeschiedenis meer types van kindermishandeling gerapporteerd werden.

Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut zijn erachter gekomen dat mensen met slaapproblemen nare ervaringen veel moeilijker kunnen verwerken.

In deze studie werd de associatie tussen verschillende traumatische gebeurtenissen in het leven en suïcidaliteit onderzocht, de auteurs keken daarbij naar type traumatische gebeurtenis en geslacht.

Het Center on the Developing Child van de Harvard Universiteit heeft een interactief spel ontwikkeld waarin geleerd wordt om keuzes te maken die kinderen en de gemeenschap veerkrachtiger kunnen maken in periodes van tegenslag.

Betrouwbare en valide screeningsinstrumenten voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij diverse migrantengroepen zijn weinig onderzocht. Deze studie toonde aan dat de PCL-5 een betrouwbaar en valide screeningsinstrument is voor gebruik onder vrouwelijke Filipijnse arbeidsmigranten.

In deze steekproef van veteranen in het Verenigd Koninkrijk bleek dat deelnemers over het algemeen positieve ervaringen hadden met tele-therapie en een verbetering van hun gezondheid rapporteerden.

© 2019 NTVP - All Rights Reserved