Interview webinar serie

Ter ere van de 15e verjaardag van de NtVP

for English, see below

Verleden, heden en toekomst: 15 jaar NtVP – Webinar serie interviews met experts

De NtVP werd opgericht op 9 mei 2006. Dit jaar vieren we haar 15-jarige verjaardag, geen eremetaal – maar wel een feestje. We organiseren vijf interviews met prominente NtVP leden die ieder een inspirerende gast naar keuze uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Telkens op zondagavond.

In de interviews zullen de sprekers met elkaar in gesprek gaan over het verleden, het heden en de toekomst van ons vak, maar ook over hoe dit hen persoonlijk geraakt heeft. Zij zullen spreken over hun reflectie op psychotrauma – hoe heeft de aandacht voor trauma zo kunnen groeien en wat ligt aan ontwikkelingen in het verschiet?

Het eerste interview werd gehouden op zondag 6 juni door em. Prof. Berthold Gersons, een NtVP lid van het eerste uur. Zijn gast was: Prof. Alexander (Sandy) McFarlane, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van PTSS. Het tweede interview werd gehouden door oud-NtVP bestuurder Prof. dr. Miranda Olff. Haar gast was: Prof. dr. Karestan Koenen, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van PTSS en belangenbehartiger voor slachtoffers van seksueel geweld. Deze interviews kunt u terugkijken onder aan deze pagina.

Het derde interview wordt gehouden door oud-NtVP bestuurder Mariel Meewisse. Haar gast zal zijn: prof. Arnoud Arntz, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen, trauma, angst- en stemmingsstoornissen.

Zie hieronder voor een biografie van de sprekers en links naar meer informatie.

Datum: Zondag 12 december, 20.00 – 21.00

Aanmelden: Wilt u deelnemen aan het interview, dan meldt u zich aan bij events@ntvp.nl. Deelname is gratis. Bij aanmelding wordt de zoomlink toegestuurd.

Past, present and future: 15 years NtVP – Webinar series of interviews with experts

The NtVP was founded on May 9th, 2006. This year we celebrate its 15-year anniversary, no medals of honour – but a party nonetheless. We are organising five interviews with well-known NtVP members, each of whom will invite an inspiring guest of their choice for a personal discussion. The interviews will each be held on Sunday evening.

In the interviews, the speakers will talk about the past, present and future of our profession, but also about how this has affected them personally. They will talk about their reflections on psychotrauma – how did the attention for trauma grow so much and what developments lie ahead?

The first interview was held by em. Prof. Berthold Gersons, an important NtVP member since the early days of the association. His guest was Prof. Alexander (Sandy) McFarlane, a renowned international expert on PTSD. The second interview was held by former NtVP board member Prof. Dr. Miranda Olff. Her guest was: Prof. Dr. Karestan Koenen, a renowned international expert in the field of PTSD and advocate for victims of sexual violence. These interviews are available at the bottom of this page.

The next interview will be held bij former NtVP chairwoman Dr. Mariel Meewisse. Her guest will be Prof. Arnoud Arntz, a renowned international expert in the field of personality disorders, trauma, anxiety- and mood disorders.

See below for a biography and more information on both speakers.

Date: Sunday december 12th, 20:00-21:00 (CET)

Participation: If you would like to participate, please send an email to events@ntvp.nl. Participation is free. You will receive a zoom link.

Dr. Mariel Meewisse is klinisch psycholoog/psychotherapeut en mede-eigenaar van Abate, expertise centrum Angst en Trauma. Mariel is gecertificeerd als Psychotraumatherapeut NtVP, supervisor en leertherapeut VGCt, supervisor EMDR en supervisor BEPP. Mariel was van 2014 tot 2019 voorzitter van de NtVP en penningmeester bij de ESTSS. Als lid van een landelijke commissie bracht zij advies uit aan de Nationale Politie op gebied van werkgerelateerde PTSS. Vanaf 2005 traint en superviseert Mariel clinici nationaal en internationaal in de behandeling van PTSS. In bijzonder tracht zij kennis te verspreiden over het doorbreken van disfunctionele patronen die ertoe leiden dat mensen zich getraumatiseerd en uitgestoten blijven voelen. Mariel heeft verscheidene wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken van boeken geschreven. Ze is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift, getiteld ‘Sequelae of traumatic stress: psychopathology, cortisol, and attentional function in the aftermath of a disaster’, ging in op gevolgen van de Enschede vuurwerkramp.

Lees meer over:

Dr. Mariel Meewisse is a clinical psychologist/psychotherapist and co-owner of Abate, expertise center for Anxiety and Trauma. Mariel is certified as Psychotrauma therapist NtVP, supervisor and learning therapist VGCt, supervisor EMDR and supervisor BEPP. From 2014 to 2019 Mariel was president of the Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) and treasurer at the European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS). As a member of a national committee she advised the National Police in the field of work-related PTSD. Since 2005 Mariel has been training and supervising clinicians nationally and internationally in the treatment of PTSD. In particular, she tries to spread knowledge about breaking through dysfunctional patterns that cause people to continue to feel traumatized and ostracized. Mariel has written several scientific articles and book chapters. She obtained her doctorate from the University of Amsterdam. Her dissertation, entitled ‘Sequelae of traumatic stress: psychopathology, cortisol, and attentional function in the aftermath of a disaster’, examined the consequences of the Enschede fireworks disaster.

More information about:

Prof. Arnoud Arntz is klinisch psycholoog, senior schematherapeut, en VCGT gedragstherapeut. Bij de Universiteit van Amsterdam is hij hoogleraar Klinische Psychologie. Hij verrichtte tal van onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen, trauma, angst- en stemmingsstoornissen, behandeltherapieën, waaronder naar de effectiviteit en werking van schematherapie. Hij is de auteur van diverse boeken rondom schematherapie en posttraumatische stressstoornis behandelprotocollen. Zijn werk richt zich onder andere op veranderingsprocessen en -technieken, vooral ervaringstechnieken, zoals imagery rescripting bij complexe vormen van psychopathologie. Arnoud Arntz werkt één dag per week als geregistreerd klinisch psycholoog bij PsyQ Amsterdam. Hij is voorzitter van het Convent van Hoogleraren Klinische Psychologie, een onafhankelijk overlegorgaan van hoogleraren verbonden aan de vakgroepen Klinische Psychologie van de Nederlandse universiteiten.

Lees meer over: 

Prof. Arnoud Arntz is a clinical psychologist, senior schema therapist, and VCGT behavioral therapist. He is professor of Clinical Psychology at the University of Amsterdam. He has conducted numerous studies into personality disorders, trauma, anxiety and mood disorders, and treatment therapies, including into the effectiveness and elements of schema therapy. He is the author of several books on schema therapy and post-traumatic stress disorder treatment protocols. His work focuses on change processes and techniques, especially experiential techniques, such as imagery rescripting in complex forms of psychopathology. Arnoud Arntz works one day a week as a registered Clinical Psychologist at PsyQ Amsterdam. He is chairman of the Convent of Professors of Clinical Psychology, an independent consultative body of professors affiliated with the Clinical Psychology departments of Dutch universities.

More information about: 

Terugkijken/ watch online

Voorgaande afleveringen van de interview webinarserie kunnen gratis worden teruggekeken via deze pagina.

All previous episodes of the interview series are available below.

  • Berthold Gersons & Alexander McFarlane
  • Miranda Olff & Karestan Koenen