Accreditatie- en certificeringstraject nuldelijnsondersteuners

In 2016 heeft de NtVP onder leiding van bestuurslid Marit Sijbrandij een start gemaakt met het opzetten van een accreditatie-en certificeringstraject voor nuldelijns psychosociale ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen. Want het ondersteunen van mensen die net een ingrijpende ervaring hebben meegemaakt vereist specifieke kennis en vaardigheden. Op het gebied van psychosociale ondersteuning is inmiddels veel kennis beschikbaar in de vorm van richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis blijkt echter nog niet altijd in praktijk te worden gebracht (te Brake en Dückers, 2013). Om de kwaliteit van psychosociale ondersteuning te bevorderen is het dus van belang dat opleidingen en trainingen gebaseerd zijn op deze kennis. De NtVP heeft om deze reden het initiatief genomen om voor deze doelgroep een accreditatie-en certificeringstraject te ontwikkelen. In samenwerking met een projectgroep van tien organisaties die zelf psychosociale opvang aanbieden, en daardoor uit ervaring goed weten waar een training en een ondersteuner in zou moeten voorzien, is een projectplan opgesteld.

Dit projectplan is vervolgens door een expert-en klankbordgroep inhoudelijk beoordeeld. In het projectplan staan de eindtermen beschreven waar een training aan dient te voldoen om in aanmerking te komen voor accreditatie. Daarnaast staat omschreven aan welke kennis en eigenschappen een nuldelijnsondersteuner dient te voldoen om gecertificeerd te kunnen worden. Nuldelijnsondersteuners zijn verantwoordelijk voor de eerste opvang op psychosociaal gebied nadat zich een ingrijpende gebeurtenis heeft voorgedaan en hebben een belangrijke rol in het signaleren en monitoren van het verwerkingsproces. Psychosociale ondersteuning komt veel voor bij geuniformeerde beroepen in de vorm van collegiale ondersteuning die gefaciliteerd wordt aan het eigen personeel. Ook hulpverlenende instanties bieden psychosociale ondersteuning na een ingrijpende gebeurtenis, zowel aan mensen binnen als buiten de eigen organisatie.

Het accreditatie-en certificeringstraject is uitgewerkt en momenteel is het wervingsproces voor gekwalificeerde en belangenvrije commissieleden in een afrondende fase. Trainingsinstituten kunnen naar verwachting in het najaar van 2018 een aanvraag voor accreditatie indienen. Als u meer informatie wilt over het nuldelijnstraject kunt u contact opnemen met Kimberly Stam via k.stam@ntvp.nl.

CategoryNB-Jul18, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved